اولویت‌بندی معیارهای تأثیرگذار بر شناسایی و فرماندهی حریق با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و استانداردهای NFPA

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت محیط‌زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت محیط‌زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اولویت‌بندی معیارهای تأثیرگذار بر شناسایی و فرماندهی حریق با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره و ‏استانداردهای ‏NFPA است. ماهیت و روش پژوهش حاضر به علت استفاده در سازمان آتش‌نشانی از نوع کاربردی است. بدین منظور معیارها با استفاده از استاندارهای موجود استخراج و پس از غربالگری در بین جامعه آماری متشکل از 250 نفر آتش‌نشان از هر جایگاه شغلی (رئیس ایستگاه، فرمانده، کمک فرمانده، کاردان و آتش‌نشان)‏ از 8 ایستگاه آتش‌‌نشانی در منطقه 19 شهر تهران انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری پژوهش، پرسشنامه باز‌ بوده که طراحی و سؤالات آن با استفاده از استانداردهای NFPA استخراج و در بین متخصصین توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط 20 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی در قالب طیف لیکرت از طریق شاخص CVR مورد محاسبه و مقدار آن 42/0 محاسبه شد. پایایی پرسشنامه در یک پیش‌آزمون با 20 نفر آزمودنی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 محاسبه و مقدار ضریب آلفای کرونباخ 875/0 به دست آمد. به‌منظور تعیین وزن نسبی و ضریب اهمیت شاخص‌ها از روش سلسله‌مراتبی ANP و نرم‌افزار سوپردسیژن استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در اولویت‌بندی معیارهای تأثیرگذار بر شناسایی و فرماندهی عملیات به شرح ذیل است: 1- صلاحیت رهبری و فرماندهی (SMA) با وزن نرمال 79/0، 2-سازمان‌دهی محوطه عملیاتی (RSF) با وزن نرمال 15/0 و مدیریت ریسک (MR) با وزن نرمال 06/0. میزان ناسازگاری بین معیارها 077/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Criteria Affecting Fire Identification and Command of Operations Using MCDM and NFPA Standards

نویسندگان [English]

 • Afrasyab Kheirdast 1
 • Seyed Ali Jozi 2
 • Sahar Rezaian 3
 • Mahnaz Mirza Ebrahim Tehrani 4
1 PhD Student in Environmental Management, Faculty of Marine Sciences and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Prof., Dept. of Environment, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Environment Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
4 Assist. Prof., Dept. of Environmental Management, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the prioritization of criteria affecting fire identification and command using the multi-criteria decision-making method and NFPA standards. The nature and method of the present research is of an applied type due to its use in the fire department. For this purpose, the criteria were extracted using the existing standards and after screening among the statistical population consisting of 250 firefighters from each job position (station chief, commander, assistant commander, foreman and firefighter) from 8 fire stations in 19 cities. Tehran were selected. The random sampling method was simple and the sampling volume was 152 people using Cochran's formula. The research collection tool was an open questionnaire whose design and questions were extracted using NFPA standards and distributed among experts. The validity of the questionnaire was calculated by 20 experts and university professors in the field of safety and firefighting in the form of a Likert spectrum through the CVR index and its value was calculated as 0.42. The reliability of the questionnaire was calculated in a pre-test with 20 subjects using SPSS20 software and the value of Cronbach's alpha coefficient was 0.875. In order to determine the relative weight and importance coefficient of the indicators, ANP hierarchical method and Super design software have been used. The results of the present research in prioritizing the criteria affecting the identification and command of operations are as follows: 1- Leadership and command competence (SMA) with a normal weight of 0.79, 2- Organization of the operational area (RSF) with a normal weight of 15. 0 and risk management (MR) with a normal weight of 0.06. The degree of inconsistency between the criteria was 0.077.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Operations Command
 • MCDM Methods
 • Fire
 • NFPA
 • District 19 of Tehran City
 1. Randy J. Krause, et al, (2020). NFPA 1561: Standard on Emergency Services Incident ‎Management System and Command Safety ‎2020‎,‎‎ International Association of Fire Chiefs‎,‎ 4025 Fair Ridge Drive

‎2. Barry D. Chase, et al, (2020). NFPA 1521: Standard for Fire Department Safety Officer ‎Professional Qualifications‎,‎‎‏ ‏International‏ ‏Association‏ ‏of Fire Chiefs‎,‎‏ ‏‎4025 Fair Ridge Drive.‏

‎3. William E. Peterson, et al, (2020). NFPA 1001 Standard for Fire Fighter Professional ‎Qualifications.

‎4. Madison Arnsbarger, Joshua Goldstein, Claire Kelling, Gizem Korkmaz & Sallie Keller ‎‎(2019): Modeling Response Time to Structure Fires, The American Statistician‎,‎ DOI: ‎‎10.1080/00031305.2019.1695664‎

‎5.Mark Taylor, Deb Appleton, Guy Keen & John Fielding (2019): Assessing the effectiveness ‎of fire prevention strategies, Public Money & Management, DOI: ‎‎10.1080/09540962.2019.1579439‎

‎6. Shane Ewen & Jonathan Reinarz (2021): Lessons from a Forgotten Disaster: The Queen ‎Victoria Street Fire, 1902, The London Journal, DOI: 10.1080/03058034.2021.1925414‎

‎7. Karen Maher, Nicola Bateman & Raymond Randall (2019): Fire and rescue operational effectiveness: the effect of alternative crewing patterns, Production Planning & ‎Control, DOI: 10.1080/09537287.2019.1701232‎

‎8. Stavros Sakellariou, Fani Samara, Stergios Tampekis, Athanasios Sfougaris & Olga ‎Christopoulou (2019): Development of a Spatial Decision Support System (SDSS) for the ‎active forest-urban fires management through location planning of mobile fire units, ‎Environmental Hazards, DOI: 10.1080/17477891.2019.1628696‎

9- میرسعیدی لیلا، شمسی آزاده، (1397). تبیین عوامل مؤثر بر تخلیه اضطراری ساختمان در آتش‌سوزی. دانش پیشگیری و مدیریت بحران، ‏‏۱۳۹۷; ۸ (۱): ۵۳-۴۲‏‎.

10- قوچانی محیا، تاجی محمد، دربانیان مجتبی، (1398). ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش ریسک خسارات ساختمان‌های شهری در آتش‌‏سوزی پس از بحران زلزله به روش‎ AHP. ‎دانش پیشگیری و مدیریت بحران، ۱۳۹۸; ۹ (۳): ۲۹۳-۳۰۶.

11- جهدی رقیه، قربانی اردوان و سفیدی، کیومرث. (1399). بررسی شبیه‌‌سازی آتش با استفاده از مدل فارسایت (مطالعه موردی: ‏ییلاق قصرداغ، شهرستان مشکین‌شهر‎). ‎مخاطرات محیط طبیعی، 1399؛ (25)9،190-171. doi:10.22111/jneh.2020.31881.1571‎

12- فیضی زده بختیار، قنبری ابوالفضل و موسی زاده، عهدیه، (1401). مدل‌سازی GIS پایه آتش‌سوزی شبکه‌های توزیع گاز شهری و اثرات لرزه‌خیزی در تشدید آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تبریز). مخاطرات محیط طبیعی، 11(32), 87-108. doi: 10.22111/jneh.2021.36817.1740

13- بهرامی وحید، اعتصام ایرج و شاه‌چراغی آزاده، (1399). بررسی متغیرهای مؤثر بر طراحی مسیرهای تخلیه اضطراری ‏ساختمان‌های بلندمرتبه در برابر آتش‌سوزی بر اساس روش معادلات ساختاری‎ MICMAC ‎و تحلیل‎ ANP، ‎معماری و ‏شهرسازی پایدار،1399 (2)8، 67-80. doi: 10.22061/jsaud.2020.6600.1685

14- بهرامی وحید، اعتصام ایرج و شاه‌چراغی آزاده، (1400). شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر تاب‌آوری فرایند تخلیه اضطراری درون کالبد ساختمان محروق، فصلنامه علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تابستان 1400، دوره 18، ویژه‌نامه شماره 1، 133-149.

 1. Jones & Bartlett Learning‎,‎ fundamental of firefighter skills and hazardous materials response‎, (2019). World Headquarters 5 Wall Street Burlington, MA 01803‎,‎ 978-443-5000.
 2. Coleman, John “Skip.” Searching Smarter. Tulsa, Oklahoma: 2011. National Fire Protection Association. NFPA 1500, Standard on Fire Department Occupational Safety, Health, and Wellness Program. 2018. www.nfpa.org. Accessed March 26, 2018.
 3. Routley, J Gordon. “Three Firefighters Die in Pittsburgh House Fire.” US Fire Administration: 1995. https://www.usfa.fema gov/downloads/pdf/publications/tr-078.pdf. Accessed March 26, 2018.
 4. National Fire Protection Association. NFPA 1142, Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting, 2017. www.nfpa.org. Accessed June 6, 2018.
 5. UL Firefighter Safety Research Institute. “Governors Island Experiments.” May 21, 2013. https://ulfirefightersafety.org /research-projects/governors-island-experiments.html. Accessed March 26, 2018.