مؤلفه‌های ریسک‌پذیر در زنجیره تأمین پروژه‌های تحقیقاتی صنایع پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

صنایع پتروشیمی، به‌عنوان مجموعه‌ای از سازمان‌های پروژه محور با پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی پیچیده و با سطح فن‌آوری‌های بالا، به‌منظور مقابله با تغییر و تحولات محیط و نیاز بهره‌برداران و دستیابی به اهداف استراتژیک، همواره نیاز به استفاده از ابزارها و روش‌های جدید برای کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و زمان به‌منظور مدیریت بهتر، مؤثرتر و کارآمدتر پروژه‌های در دست اقدام دارد. موفقیت پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنایع پتروشیمی، وابستگی زیادی به برخورداری از زنجیره‌های تأمین قوی و پایدار داشته و رقابت بین سازمان‌های پروژه محور پتروشیمی، به رقابت بین زنجیره‌های تأمین آنها تبدیل‌شده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر در نحوه مدیریت زنجیره تأمین است. پژوهش حاضر ازنظر روش؛ کاربردی، ازنظر هدف؛ توصیفی- پیمایشی و ازنظر زمانی؛ تک مقطعی بوده است و جامعة آماری آن را که به دلیل محدود بودن اعضاء بر اساس روش سرشماری اعضاء، 40 نفر از متخصصان زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی شیراز تشکیل دادند. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز بر اساس فرآیند سلسله مراتبی بوده که نتایج پژوهش نشان داد ریسک‌های تولیدکننده به‌عنوان مهم‌ترین معیار ریسک زنجیره تأمین با درجه اهمیت 410/0 در رتبه اول و سپس ریسک‌های مشتری نهایی با درجه اهمیت 269/0، ریسک‌های تأمین‌کننده با درجه اهمیت 212/0 و درنهایت ریسک‌های توزیع‌کننده با درجه اهمیت 109/0 در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Management for Research and Industrial Development Projects

نویسنده [English]

 • Ali Naghi Talebi
PhD. Graduated Student in National Security, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Petrochemical industry, as a set of project-oriented organizations with complex research projects and industrial development with high technology, in order to deal with changes in the environment and the need for exploitation and achieve strategic goals always need to use tools and It has new methods to reduce costs, improve quality and time in order to better, effectively and efficiently manage its projects. The success of research projects and the development of the petrochemical industry is highly dependent on having strong and sustainable supply chains, and competition between petrochemical project-oriented organizations has become competition between their supply chains. The main purpose of this article is to identify the effective factors in how to manage the supply chain. The present study was applied in terms of method, descriptive-survey in terms of purpose and one-time in terms of time. The statistical population consisted of 40 supply chain specialists in Shiraz Petrochemical Company due to the limited number of members based on the census method. The data analysis method is based on a hierarchical process that the results showed that producer risks as the most important criterion of supply chain risk with a degree of importance of 0.410 in the first place and then end customer risks with a degree of importance of 0.269, supplier risks with Significance of 0.212 and finally distributor risks with importance of 0.109 were ranked second to fourth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply Chain Risks
 • Producer Risk
 • Customer Risk Supplier Risk and Distributor Risk
 1. 1- محسنی، مریم، جعفرنژاد، احمد. (1394). ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین تاب‌آور. فصلنامه عامی- ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال هفدهم، شماره 84، ص 51-38.

  1. Tolbert, A.S. & McLean, G.N. & Myers, R.C. (2022). "Creating the global learning organization", International journal of intercultural relations, Vol.26
  2. Wei, Z., Song, Xi., Wang, D. (2017). Manufacturing Flexibility, Business Model Design, and Firm Performance. International Journal of Production Economics, 193: 87-97
  3. Jacobs, M. A. Chavezc, R., Yangd, J., Yua, W. (2019). Dynamism, disruption orientation, and resilience in the supply chain and the impacts on financial performance: A dynamic capabilities perspective. International Journal of Production Economics, 218 (2019) 352–362.
  4. Liu, Ch. L., Shang, K. Ch., Lirn, T. Ch., Lai, K. H., Lun, Y. V. (2017). Supply Chain Resilience, Firm Performance, and Management Policies in the Liner Shipping Industry. Transportation Research Policy and Practice.

  6- مهرابی، علی و کریمی‌نژاد، داوود. (1396). سنجش و تحلیل تاب‌آوری در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی). کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، دوره دوم، ص 18-1.

  1. Wicher, M.J(2023) research governance for change: funding project- Bsed measures in the field of responsible research and innovation and their potential for organisational learning.
  2. Vanany, I., Zailani, S., Pujawan, N., (2009). Supply Chain Risk Management: Literature Review and Future Research, 16 International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, Vol. 2(1), pp. 16-33.
  3. Hallikas, J., Lintukangas, K., (2016). Purchasing and supply: an investigation of risk management performance. international journal of production economics, Vol. 171, pp. 487-494.
  4. James, C.R. (2023). "Designing learning organizations", Organizational dynamics, Vol.32, No.1
  5. Gallo, M., Sarnacchiaro, P., Dambra, L., (2014). Three-way decom position of weighted log-odds ratio for customer satisfaction analysis. Procedia Economics and Finance Vol. 17, PP. 30-38
  6. Wiengarten, F., Humpheres, P., Mclvor, R., (2016). Risk, risk management practices, and the success of supply chain integration. international journal of production economics, Vol. 171, pp. 361-370.
  7. Rozar, N., Hasrulnizzam, W., Mahmood, W., Ibrahim, A., Ashlyzan Razik, R. (2015). a study of success factors in green supply chain management in manufacturing industries in Malaysia. Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, pp. 287-291.
  8. Lavastre, G., Gunasekaran, A., Spalanzani, M., (2012). Supply chain risk management in French companies. Decision Support Systems, Vol. 52, PP. 828-838.

  15- مرادی، معصومه. (1398). اثر سرمایه‌های فکری بر عملکرد مالی و رشد پایدار شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، گروه مدیریت فناوری اطلاعات.

  1. Zou, Z., Tseng, T. L., Sohn, H., Song, G., Gutierrez, R., (2011). A rough set based approach to distributor selection in supply chain management. Expert Systems with Applications, Vol. 38, pp. 106-115.

  17- باستانی، محمد؛ کتابی، سعیده و قندهاری، مهسا. (1393). ارائه یک مدل تلفیقی برای تخصیص محصولات به توزیع-کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی مطالعه موردی صنعت خودرو. مجلّه تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال یازدهم، شماره 1، ص 119-131.

  18- اردکانی، داوود؛ میرفخرالدّینی، حیدر و رضایی اصل، مرتضی. (1390). به‌کارگیری فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره‌ی تأمین. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال هشتم، شماره 21، ص 107-130.

  1. Badea, A., Prostean, G., Goncalves, G., Allaoui, H. (2019). Assessing Risk Factors in Collaborative Supply Chain with the Analytic Hierarchy Process (AHP). Procedia -Social and Behavioral Sciences, Vol. 124, pp. 114–123.