طراحی مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان های اثرگذار دولتی با تاکید بر دوران کرونا (نمونه پژوهی: سازمان تامین اجتماعی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

چکیده

دراین مقاله مساعی نویسندگان طراحی مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در دوران شیوع کرونا می باشد. روش تحقیق ازنوع آمیخته اکتشافی (کیفی –کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی 30 نفر از اساتید دانشگاهی و نخبگان اجرایی رشته مدیریت ودربخش کمی 150 نفر ازنخبگان حوزه تامین اجتماعی بوده است. دربخش کیفی بااستفاده ازروش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری با16خبره، مصاحبه عمیق انجام ودربخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری خوشه ای نسبی دربین 90 نفرازنمونه ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه باروش صوری- محتوایی و پایایی آن باروش آلفای کرونباخ مورد تائید قرارگرفت.داده ها باروش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی بانرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی ازآن بوده که مدل ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در دوران شیوع کرونا دارای 18 بعدبه شرح ذیل می باشد. متغیرهای علی ( شفافیت سازمانی، شایستگی، حمایت دولتی و انسجام اجتماعی) متغیرهای زمینه‌ای(طرح های نوآورانه، توسعه وحفظ رابطه با مراجعه کنندگان، مهارت ومدیریت سازمان)، متغیرهای مداخله‌ای(تنظیم وحفظ سیاست جهت عبور از محدودیت ها، مدیریت بهینه بحران، نیروی انسانی کارآمد وتوسعه روند خدمات رسانی)، متغیرهای راهبردی(شناخت تهدیدات و چالش ها، راهبردهای های نوآورانه، شناخت و تامین منابع مالی)وپیامد(افزایش سرمایه گذاری ها، تشدید تعامل اجتماعی، تعمیق رضایت اجتماعی، توسعه همه جانبه سازمان).نتایج بخش کمی نشان دادتمامی ابعاد مدل راهبری پژوهش موردتائیدواقع شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for promoting social capital in effective government organizations; with emphasis on the Corona period (Case study: Mazandaran Social Security Organization)

نویسندگان [English]

  • Farhad Babanezhad Baresmani 1
  • Mojtaba Tabari 2
  • Seyedah Shaishte Varedi 3
1 PhD Candidate in management, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
3 Professor, Department of Industrial engineering, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

In this article, the authors try to design a social capital promotion model for the branches of the Social Security Organization of Mazandaran Province during the corona outbreak. The research method is exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section was 30 university professors and executive elites in the field of management and in the quantitative section were 150 elites in the field of social security. In the qualitative part, using the snowball method of dreading theoretical saturation with 16 experts, in-depth interviews were conducted and in the quantitative part, to evaluate the model, a researcher-made questionnaire was distributed among 90 samples by relative cluster sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by the form-content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software. The corona outbreak period has 18 dimensions as follows: causal variables (organizational transparency, competence, support, and social cohesion), contextual variables (innovative designs, development, and customer relationship management, organizational skills and management), intervention variables (Setting and maintaining policies to overcome constraints, optimal crisis management, efficient manpower and service delivery development), strategic variables (recognizing threats and challenges, innovative strategies, recognizing and financing), and outcome (increasing investment, Intensification of social interaction, deepening social satisfaction, comprehensive development of the organization). The results of the quantitative section showed that all the dimensions of the research model of the research were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Strategic Model
  • Social Security
  • Crisis Management
  • Corona