کنترل بحران کووید-19 با تاکید بر نوآوری های اجتماعی بر اساس مشارکت‌های مردمی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانن

چکیده

بحران حادثه ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه ی انسانی وارد می کند و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد. البته این اقدامات نیز وابسته به شناسایی بحران و آگاهی رسانی در زمان مناسب می باشد. استفاده از مشارکت های اجتماعی یکی از راهکارهای سودمند برای دستیابی به این هدف است که در صورت آمیختن ایده های نوین در قالب همکاری های مختلف، مفهومی جدیدی به نام نوآوری اجتماعی از آن به دست خواهد آمد. این مطالعه در پی شناسایی ابعاد نوآوری اجتماعی بر اساس مشارکت های مردمی در زمان وقوع بحران کووید-19 می باشد. این تحقیق دارای اهداف کاربردی بوده که استراتژی داده بنیاد بصورت کیفی در آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، خبرگان جامعه آماری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتخاب شدند. روش تحلیل اکتشافی نیز برای شناسایی عوامل موثر در نوآوری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل داده های پژوهش مقوله های: اثر بخشی مشارکت های مردمی، سرمایه گذاری برای جلب مشارکت، توانایی مدیریت، توانایی شبکه سازی، توانایی سیاستگذاری کلی، زیرساخت های فرهنگی و آموزشی لازم، وجود سازمان های توانمند قانونی برای رفع مشکلات اجرایی، تسهیل هماهنگی ها، کنترل، مهار و کاهش اثرات بحران به عنوان هشت عامل اصلی در نوآوری اجتماعی مبتنی بر مشارکت های مردمی و دولت شناسایی گردیدند. پاندمی کوید-19 ثابت کرد که نهادهای دولتی و ساختارسیستم سلامت در تمامی کشورها برای پاسخگویی به چنین بحران گسترده ای فاقد کفایت لازم می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق سیاست گذران را قادر می سازد با جلب مشارکت های مردمی، الگویی برای نوآوری اجتماعی در راستای حفظ و تامین سلامت جامعه بویژه در شرایط بحران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COVID-19 Crisis Control with Emphasis on Social Innovation Based on Public Participation

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Moeenian 1
  • Abbas Khamseh 2
  • Maziyar Ghazavi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial & Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

A crisis is an accident occurs suddenly as a result of natural and human events and actions and causes hardship and damage to a human community or society, and eliminating it requires emergency and extraordinary actions and operations and depends on identifying the crisis and raising awareness at the right time. In this context, the best and most effective way to attract social collaboration is through a new combination of different ideas and forms of cooperation and creating an entirely new approach to a social issue called social innovation. This study seeks to identify the dimensions of social innovation based on public participation in the event of the COVID-19 crisis. This research has practical objectives in which the grounded theory strategy has been used qualitatively. In this study, experts from the statistical community were selected from the Ministry of Health and Medical Education. Exploratory analysis method has also been used to identify the effective factors in social innovation. Based on the analysis of research data, the categories including: effectiveness of public participation, investment to attract participation, management ability, networking ability, general policymaking ability, necessary cultural and educational infrastructure, the existence of capable legal organizations to solve executive problems, facilitate Coordination, control, containment and mitigation of the effects of the crisis were identified as the eight main factors in social innovation based on the public participation and the government. The COVID-19 pandemic proved that government institutions and the structure of the health system in all countries were insufficient to respond to such a widespread crisis. The results of this study enable policymakers to have a model for social innovation in order to maintain and ensure the health of society, especially in times of crisis, by attracting public participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social innovation
  • public participation
  • social capital COVID-19 crisis
  • social policymaking