مدلسازی ساختاری تفسیری مدیریت بحران سازمانی با رویکرد نظام مدیریت منابع انسانی در جمعیت هلال احمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 .مربی، گروه مدیریت دولتی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران.

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی پردیس قشم

چکیده

هدف این پژوهش ارائه یک مـدل مفهـومی بـا اسـتفاده از روش مـدلسـازی سـاختاری تفسیری در راستای دستیابی به مدل مدیریت بحران سازمانی با رویکرد نظام مدیریت منابع انسانی در جمعیت هلال احمرایران است. پژوهش حاضر پیمایشی و روش مورد استفاده برای ارائه ی مدل و تحلیل داده ها مـدلسازی ساختاری تفسیری است. بدین منظور از مطالعه کتابخانه ای و نظرات خبرگان حوزه مدیریت بحران و مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. مدلسازی در دومرحله انجام شده است . مرحله اول در مطالعات کتابخانه ای30 شاخص شناسایی و در 3 مرحله با استفاده از روش دلفی با نظرات 15 نفر خبرگان متشکل از مدیران جمعیت و صاحب نظران حوزه منابع انسانی 3 شاخص حذف و 27 شاخص نهایی گردید و در مرحله دوم شاخص های نهایی شده با استفاده از پرسشنامه با نظرات 13 نفر اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت سازمان؛ ماتریس خود تعاملی ساختاری، ماتریس های دستیابی اولیه و دستیابی نهایی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد در مرحله تعیین سطح 27 شاخص در پنج سـطح قرارگرفته اند و با دسته بندی معیارها با استفاده از قدرت محرک و وابستگی؛ متغیرهای کلیدی، وابسته و پیوندی با استفاده از روش MICMAC نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive structural modeling of organizational crisis management with the approach of human resource management system in the Red Crescent population

نویسندگان [English]

  • javid rakhshani 1
  • bahram gheybi 2
1 Instructor, Department of Public administration, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Graduated from Qeshm Campus Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a conceptual model using interpretive structural modeling in order to achieve an organizational crisis management model with a human resource management system approach in the Iranian Red Crescent population. The present study is a survey and the method used to present the model and analyze the data is interpretive structural modeling. For this purpose, library study and opinions of experts in the field of crisis management and human resource management have been used. Modeling is done in two stages. In the first stage, 30 indicators were identified in library studies and in 3 stages, using Delphi method with the opinions of 15 experts consisting of population managers and experts in the field of human resources, 3 indicators were removed and 27 indicators were finalized. From a questionnaire with the opinions of 13 university professors in the field of management of the organization; Structural self-interaction matrices, initial achievement and final achievement matrices were extracted. The results show that in the stage of determining the level, 27 indicators are located in five levels and by categorizing the criteria using motivational power and dependence; Key, dependent and link variables are represented using the MICMAC method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Crisis Management
  • Human Resource Management
  • Interpretive Structural Modeling
  • Red Crescent Society