طراحی الگوی تاب‌آوری جمعی در بحران‌های عالم گیر (کووید - 19 ) با استفاده از روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد کرمان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور ، کرمان، ایران

چکیده

یکی از راه های کاهش بلایای پیشِ روی یک جامعه ، سرمایه گذاری در ارتقای تاب آوری ملی است، بنابراین مطالعه شناسایی مؤلفه های تاب آوری جمعی در زمان اپیدمی نوظهور کووید-19 امری ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی تاب آوری تاب آوری جمعی در بحران های عالم گیر انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بود که به روش داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 16 نفر از افراد صاحبنظر در حوزه مدیریت و بهداشت عمومی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار داده ها با استفاده از روش تاییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مقوله محوری مدل حاصله برای تاب آوری ملی در بحران های عالم گیر(ارتقای قدرت سازماندهی، افزایش توان سازگاری و توانمندی مواجهه با خطر) است. شرایط علّی دارای دو مقوله (ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های جمعی) می‌باشد. راهبردهای مورد نظرعبارتند از: (تهاجمی، تدافعی، بازنگری و اقتضایی). شرایط زمینه ای نیز عبارتند از: (مهارت‌های جانبی و شرایط بستری جامعه). شرایط مداخله گر (اقتصادی و سیاسی) نیز بر راهبردها اثر میگذارند و در نهایت به پیامدهای(زیرساختی- فرهنگی، اجتماعی و فردی ) منجر می‌شود . بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مدیران بهداشت و درمان کشور و همچنین کلیه افراد جامعه می‌توانند به منظور تاب‌آوری جمعی در مواجه با بحران‌های عالم گیر از این مدل استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of collective resilience in global crises (Covid-19(using grounded theory

نویسندگان [English]

  • hamid taboli 1
  • mahboobeh askari bagher abadi 2
  • mahdiyeh seyfolahi 3
1 Associate Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Kerman Branch
2 PhD Student in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Master student of public administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Kerman, Iran
چکیده [English]

One of the ways to reduce disasters facing a society is to invest in promoting national resilience. The aim of this study was to design a model of collective resilience in global crises. The present study was a qualitative study that was conducted by data foundation method. Participants in this study included 16 experts in the field of management and public health who were selected by purposive sampling. Data collection method was semi-structured interview. Data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Data validation was performed by the participants using the verification method. Based on the research findings, the central category of the model is national resilience in global crises (improving organizational strength, increasing adaptability and ability to face risk). Causal conditions have two categories (personality traits and collective characteristics). The strategies in question are: (offensive, defensive, review and contingency). Background conditions also include: (ancillary skills and hospitalization conditions of the community). Interventional conditions (economic and political) also affect strategies and ultimately lead to consequences (infrastructure-cultural, social and individual).The resilience approach in global crises such as coronary heart disease ensures our ability to adapt to new and emerging events and to reduce the risk of exposure and to recover quickly from the effects of the events. based on the findings of the present study, health managers in the country as well as all members of society can use this model for collective resilience in the face of global crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective resilience
  • global crises
  • Covid-19
  • grounded theory