بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در زمان بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در زمان بحران. بنابراین ابتدا تعریفی از مشارکت و بحران به صورت مفهومی ارائه شد. سپس با مرور پیشینه و تئوری‌های موجود در این زمینه، چهار متغیر اعتماد اجتماعی، انزوا، پایگاه طبقاتی و احساس آنومی تبیین‌کننده‌های مشارکت شناخته شدند. پژوهش حاضر بر مبنای روش پیمایش استوار است. ابزار سنجش پرسشنامه است و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای با استفاده از روش سهمیه‌ای و تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز 319 نفر شهروند تهرانی است. نتایج آزمون‌های توصیفی از میانگین نسبتاً بالای تمایل مردم به مشارکت در هر دو بعد خبر می‌دهد؛ به طوری که میانگین مشارکت در زمان جنگ 55/65 و در حوادث طبیعی94/68 است. نتایج آزمون‌های آماری تحلیلی نیز در نهایت سه متغیر احساس آنومی، اعتماد اجتماعی و انزوای فردی را مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مردم در زمان بحران معرفی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Important influential factors on people’s tendency for voluntary participation during crisis

نویسندگان [English]

  • Farhad Babakhani 1
  • Mohammad Yazdani Nasab 1
  • Mehdi Nouri 2
1 PhD Student, Department of Socialogy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Current research is an effort to explore the most important influential factors on voluntary participation in crisis time. Research was started with conceptual definition of participation and crisis. Reviewing the literature showed that social trust; Social isolation, class status and sense of anomy are the most influential factors. Present research is based on survey method with the structured questionnaire. Sampling method was multistage, and sample size was 319. Descriptive analysis showed that Tehran’s citizen tendency for participation is really high in both dimensions (Wartime and natural disaster). Inferential statistic tests indicated that sense of anomy; social trust and social isolation are the most important influential factors on people’s tendency for volunteer participating during a crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Participation
  • Sense of anomy
  • social isolation
  • Class status