مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

بحران ها از واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی بشر هستند. پیشرفت علوم و فناوری اگر چه می تواند به کاهش خسارات و تلفات تا حد زیادی کمک کند، با این وجود نمی تواند به طور کامل از وقوع آن جلوگیری کند یا خسارات مالی و جانی را به صفر برساند. مدیریت بحران یکی از مهم ترین مباحث علمی-کاربردی است که امروزه تمامی کشورها بدان متمایل گشته اند. در این مطالعه فاز پاسخ گویی که با وقوع بحران شروع می شود و مهم ترین فاز مدیریت بحران محسوب می شود، مورد مطالعه قرار می گیرد. عملیات کلیدی مانند عملیات امداد و نجات، تخلیه ی مجروحان و حادثه دیدگان و توزیع اقلام امدادی در این فاز انجام می شود. در این مقاله مکان یابی و مسیریابی مراکز توزیع کالا با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای امدادی انجام شده و نیز تخصیص مراکز توزیع به مراکز اسکان موقت انجام می شود. مسئله به صورت یک برنامه ریزی چند هدفه مدل سازی شده است و اهداف زیر را دنبال می کند: ۱. کمینه سازی بیشینه میزان کمبود در هر نقطه ی آسیب دیده؛ ۲. کمینه سازی بیشینه زمان خدمت رسانی توسط وسایل نقلیه ی در دسترس. مدل دو هدفه ی پیشنهادی با روش محدودیت
اپسیلون تعمیم یافته برای مطالعه ی موردی در استان سیچوآن کشور چین حل شده است. نتایج نشان دهنده ی کارایی و کاربردپذیری مدل پیشنهادی برای تصمیم گیری در مورد مکان توزیع کالا است و تخصیص مراکز اسکان موقت و نیز تخصیص بخش های مختلف شبکه ی لجستیک امداد تحت شرایط بحران را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location-Routing Problem in Humanitarian Relief Chain Considering the Reliability of Road Network

نویسندگان [English]

  • amir hossein asefi 1
  • Ali Bozorgi-Amiri 2
  • vahidreza ghezavati 3
2 Associate Professor, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Crisis is an inevitable fact of the human’s life. Fortunately, science and technology development has highly
contributed to the reduction of losses and casualties, but it has not reduced the happenings or damages to zero.
Crisis management is mentioned as one of the most important scientific-practical issues nowadays that every
country stray toward it. This paper targeted the response phase of crisis management that is considered as the most
important crisis management phase. The basic operations such as relief and rescue, evacuation of the injured and
victims, and relief commodities distribution are carried out in this phase. In this study, the locating of temporary
depots and routing of vehicles were taken into account by considering the reliability of the roads and allocating
the distribution centers. The model is multi-objective and aimed at achieving the following goals: 1) Minimizing
the maximum shortage of the disaster points. 2) Minimizing the maximum time of the vehicles by considering the
velocity and normal speed of vehicles. The proposed method augmented Epsilon Constraint generalized model
for Case study in Sichuan, China. The results showed the effectiveness and applicability of the proposed model
was reliable for product distribution centers and making decisions about allocation and assignment of temporary
accommodation centers in different parts of logistics network in conditions of crisis .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian relief distribution
  • Location-routing problem
  • Multi-objective optimization
  • reliability
1. Bakuli, D. L., & Smith, J. M. (1996). Resource allocation
in statedependent emergency evacuation networks.
European Journal of Operational Research, 89(3),
543-555.
2. Haghani, S. C. O. A. (1997). Testing and evaluation of
a multi commodity multi modal network flow model
for disaster relief management. Journal of Advanced
Transportation, 31(3), 249-282.
3. Barbarosoǧlu, G., & Arda, Y. (2004). A two-stage stochastic
programming framework for transportation
planning in disaster response. Journal of the operational
research society , 55(1), 43-53.
4. Akkihal, A. R. (2006). Inventory pre-positioning for
humanitarian operations (Doctoral dissertation,
Massachusetts Institute of Technology).
5. Tzeng, G. H., Cheng, H. J., & Huang, T. D. (2007).
Multi-objective optimal planning for designing relief
delivery systems. Transportation Research Part E:
Logistics and Transportation Review, 43(6), 673-686.
6. Eshghi, K, & Najafi, M. (2013). A Logistics Planning
Model to Improve the Response Phase of Earthquake.
International Journal of Industrial Engineering &
Production Management , 23, 401-416.
7. Balcik, B., & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief. International Journal of Logistics,
11(2), 101-121.
8. Salmeron J. and Apte A. (2009). Stochastic optimization
for natural disaster asset prepositioning. Production
and Operations Management Society , 19(5): 561–574
9. Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M. S., & Al-e-Hashem,
S. M. (2013). A multi-objective robust stochastic
programming model for disaster relief logistics under
uncertainty. OR spectrum , 35(4), 905-933.
10. Canbolat, M. S., & Von Massow, M. (2011). Locating
emergency facilities with random demand for risk
minimization. Expert Systems with Applications , 38(8),
10099-10106.
11. Hamedi, M., Haghani, A., & Yang, S. (2012). Reliable
transportation of humanitarian supplies in disaster
response: model and heuristic. Procedia-Social and Behavioral
Sciences , 54, 1205-1219.
12. Vahdani, B., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Jolai, F.
(2013). Reliable design of a logistics network under
uncertainty: A fuzzy possibilistic-queuing model.
Applied Mathematical Modelling , 37(5), 3254-3268.
13. Arkat, J., Zamani, S., & Qods, P. (2014). Location-
Routing for emergenci facilities considering destruction
probobilities for communication paths in crises.
14. Wang, H., Du, L., & Ma, S. (2014). Multi-objective
open location-routing model with split delivery
for optimized relief distribution in post-earthquake.
Transportation Research Part E: Logistics and
Transportation Review , 69, 160-179.
15. Bozorgi-Amiri, A., & Khorsi, M. (2015). A dynamic
multi-objective location–routing model for relief logistic
planning under uncertainty on demand, travel
time, and cost parameters. The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology , 1-16.
16. Ghezavati, V., Soltanzadeh, F., & Hafezalkotob, A.
(2015). Optimization of reliability for a hierarchical
facility location problem under disaster relief situations
by a chance-constrained programming and
robust optimization. Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability,
229(6), 542-555.
17. Vahdani, B., Veysmoradi, D., Shekari, N., & Mousavi,
S. M. Multi-objective, multi-period location-routing
model to distribute relief after earthquake by considering
emergency roadway repair. Neural Computing
and Applications, 1-20.
18. Xu, J., Wang, Z., Zhang, M., & Tu, Y. (2016). A new
model for a 72-h post-earthquake emergency logistics
location-routing problem under a random fuzzy
environment. Transportation Letters, 1-16.
19. Tavakkoli-Moghaddam, R., Shishegar, S., Siadat, A.,
& Mohammadi, M. (2016). Design of a Reliable Biobjective
Relief Routing Network in the Earthquake
Response Phase. Procedia Computer Science, 102, 74-
81.
20. Glover, F., & Woolsey, E. (1974). Technical note—converting
the 0-1 polynomial programming problem to
a 0-1 linear program. Operations researc h, 22(1), 180-
182.