تحلیل و بررسی زمین ‏لغزش ترانشه در راه ارتباطی خرم آباد - پل‏دختر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

زمین‏ لغزش‏ها از جمله حوادثی هستند که در دامنه ‏های شیب ‏دار به وقوع می‏پیوندند و همواره با خسارات مالی و تلفات جانی همراه‏اند. شیب‏ ها سازه‏ هایی ژئوتکنیکی هستند، که در صورت رعایت نشدن زاویه‏ ی مناسب در آن‏ها، لغزش دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین همواره دغدغه ‏ی اصلی مهندسان تعیین زاویه ‏ی مناسب برای یک شیب است، به گونه‏ای که علاوه بر تحمیل نکردن خاک ‏برداری بیش از اندازه، پایداری مناسب را برای سازه به همراه داشته باشد. در پروژه‏ های راهسازی خصوصاً در مناطق کوهستانی، برای رعایت شیب مناسب جاده در دست احداث، نیاز به ایجاد ترانشه ‏هایی در ناهمواری‏ های واقع در مسیر عبور جاده است. در استان لرستان به علت وجود توپوگرافی کاملاً کوهستانی، ترانشه‏ های متعددی در طول مسیرهای ارتباطی داخل استان احداث شده است. در این تحقیق، لغزش به وجود آمده در ترانشه واقع در 35 کیلومتری مسیر ارتباطی شهرستان خرم آباد به شهرستان پل‏دختر، با دو روش تعادل حدی و روش عددی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل‏سازی‏ ها، نشان می‏ دهند که زمین‏ لغزش صورت گرفته هنوز کامل نشده است. ترک‏ های کششی موجود در محل زمین ‏لغزش اثبات کننده‏ ی این ادعاست، که در صورت عدم پایدارسازی مناسب این ترانشه باید منتظر فاجعه‏ای بزرگ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and analysis slippage in a trenches on Khorramabad-Poldokhtar route

نویسندگان [English]

  • Ali Veiskarami 1
  • Hosain Noferesti 2
1 Graduated from the graduate school of the University of Birjand
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

Landslides are among the events occurring on steep slopes and are always accompanied with financial losses and lose of life. Slopes are geotechnical structures, in which slip is expected if the slope angle is not appropriately observed; So it has always been among engineers' concerns to determine the right angle for a dip in a way that not only doesn't it cause excessive excavation, but it also brings about proper stability to the structure. In road projects, especially in mountainous areas, it is necessary to create trenches in the ruggednesses located in the route of the road in order to observe the proper slope of the road. In Lorestan province, a large number of trenches has been created alongeside communication routs due to the mountainous topograghy of the area. In this paper, an occurred slippage in a trench on 35th km in Khoramabad-Poldokhtar rout has been studied by both limit equilibrium and numerical methods. The results of the modeling indicate that the landslide has not yet completely developed. And the tensile cracks in the landslide anticipate that in the absence of an appropriate stabilization of the trenches, a catastrophic event is not uncontemplated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Limit equilibrium
  • Numerical methods
  • Khorramabad
  • Poldokhtar
1.                     G. Girty, (2009). Perilous Earth: Understanding Processes Behind Natural Disasters, California.
2.         P. Gupta, D. Mukherjee, P. Sikdar and K. Kumar, (2004). Investigation and Control of Narayanbagar Landslide, District Chamoli, Uttaranchal, India – A Case Study, in Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, New York.
            3. م. یمانی؛ ع. ا. شمسی پور؛ ا. گورابی و م. رحمتی (بهار 1393). تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد-پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی. نشریه‏ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره‏ی 3، 27-43.  
            4. ف. بیرانوند  (24 بهمن 1395 ). گران‏ترین آزادراه کشور همچنان درگیر حوادث/ آزادراه خرم‏آباد- پل زال امنیت ندارد، شماره خبر:1326068،24 بهمن 1395. [درون خطی]. Available: www.tasnimnews.com. [دستیابی در 12 اردیبهشت 1396].
            5. م. لشنی زند؛ ب. پروانه؛ ف. بیرانوند (بهار 1390). پهنه‏بندی اقلیمی استان لرستان با استفاده از روش‏های آماری و تعیین مناسب‏ترین روش تجربی. فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال چهارم، شماره‏ی 11,. 89-106
            6. مرکز تحقیقات اداره کل هواشناسی استان لرستان (پاییز 1394). سوز و سیل. نشریه داخلی اداره کل هواشناسی استان لرستان، فصل نامه شماره 32,. 5-7
7.         D. C Wyllie and C. W Mah (2004). Rock Slope Engineering CIVIL AND MINING, New York: Spon Press.
8.         Y. Cheng and C. Lau, (2014). Slope Stability Analysis and Stabilization: New Methods and Insight second edition, Boka Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
9.         C. Matthews, Z. Farook and P. Helm, (2014). Slope stability analysis - limit equilibrium or the finite element method? Ground Engineering, 22-28.
10.       O. C. Rickard and N. Sitar, (2012). bSLOPE: A Limit Equilibrium Slope Stability Analysis Code for iOS, Geotechnical Engineering Report No. UCB/GT/12-01, Department of Civil and Environmental Engineering, UC Berkeley, Berkeley, CA, 94720.
11.       R. Chowdhury, P. Flentje and G. Bhattacharya, (2010). Geotechnical Slope Analysis, Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press, Taylor & Francis Group.
12.       T. Scheldt, (2002). Comparison of Continuous and Discontinuous Modelling for Computational Rock Mechanics, This thesis has been submitted to Department of Geology and Mineral Resources Engineering Norwegian University of Science and Technology.
13.       D. V. Hutton, (2004). Fundamentals Of Finite Element Analysis, New York: MC Graw Hill companies.
            14. و. هوسترولید؛ م. کوچتا (1383). طراحی و برنامه ریزی معادن روباز. تهران: دانشگاه صنایع و معادن ایران.