استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع، ایران، تهران، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس،

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار دانشگاه، بلوار سیمون بولیوار، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طبق بررسی ادبیات مربوط به توسعه فناوری اطلاعات، تا سال 2040، تعداد 65 فناوری اطلاعات سلامت  (HIT[1]) وجود خواهد داشت. سوابق پیشین نشان می دهد که پیاده سازی این فناوری ها با ریسک و محدودیت هایی از نقطه نظر زمان، هزینه و تخصیص منابع مواجه است که منجر به انحراف از اهداف می شود. در این مقاله، یک استراتژی برای کمک به سازمان ها برای اجرای فناوری اطلاعات آینده (IT) با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و اهداف کنترل برای اطلاعات و فناوری های مرتبط (COBIT)  پیشنهاد شده است. بر اساس معماری COBIT برای هر فناوری، 4 دامنه اصلی، 34 پروسه مرتبط، 28 هدف IT و 17 هدف تجاری که در چارچوب BSC معرفی شده اند وجود دارد. . روند سلسله مراتب تحلیلی ارزیابی ریسک را برای هر فعالیت انجام می دهد و چارچوب COBIT محدوده بلوغ هر فرآیند را محاسبه می کند. سپس ریسک و بلوغ در سطح فرآیندها، دامنه ها و تکنولوژی محاسبه می شود. به منظور حرکت به سمت اجرای موفقیت آمیز HIT، نتایج به عنوان پارامترهای تصمیم گیری ارائه می شود. این پارامترها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع را براساس قابلیت ریسک پذیری و نتایج اطمینان طرح انجام دهند. الگوریتم پیشنهاد شده در مقایسه با روش های قبلی دارای مزیت هایی ازجمله ارزیابی بلوغ و تحلیل ریسک سازمان در معیارهای اطلاعات، تحلیل ریسک و بلوغ در معیارهای مدیریت، و محاسبه بلوغ و ریسک اهداف کسب و کار در وضعیت فعلی سازمان می باشد.[1] Health information technologies

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategy for Successful Implementation of ICT-Based Smart Health Technologies: Case Study in Remote Health Monitoring

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Tarokh 1
  • Hossein Moinzad 2
  • Mohammad Tagh Taghavifard 3
1 Professor, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Department of Industrial Engineering, 17, Pardis Avenue, Mollasadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Islamic Azad University, Faculty of Science and Research, Department of Industrial Engineering, Daneshgah Blvd, Simon Bulivar Blvd, Tehran, Iran
3
چکیده [English]

According to the review of the literature about the development of information technologies, by the year 2040, there will be 65 health information technologies (HIT). Earlier records indicate that implementation of these technologies encountered risks and complications in time, cost, and resource allocation which lead to deviation from objectives. In this paper, a strategy is proposed to help organizations to implement future information technologies (IT) by using a balanced scorecard (BSC) and control objectives for information and related technologies (COBIT). Based on COBIT architecture for each technology, there are 4 main domains, 34 related processes, 28 IT goals, and 17 business goals that are introduced within the framework of the BSC. The analytical hierarchy process (AHP) performs the risk assessment for each activity and COBIT framework calculates the maturity of each process. Then the risk and maturity are calculated at the level of processes, domains, and technology. In order to move toward successful implementation of the HIT, results presented as decision-making parameters. These parameters help investors to decide on the allocation of resources based on the risk-taking capability and certainty results and uncertainty results of the plan. The proposed algorithm has advantages over previous methods such as maturity and risk analysis of the organization in information criteria, risk and maturity analysis in management criteria, and calculation of the maturity and risk ratio of business objectives in the current status of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health information technologies
  • COBIT
  • BSC
  • AHP
  • Risk analysis
  • Maturity assessment
[1] Abegunde, D. O., Mathers, C. D., Adam, T., Ortegon, M., & Strong, K. (2007) “The burden and costs of chronic diseases in low-income and middle-income countries”, The Lancet, Vol. 370 No. 9603, pp. 1929-1938.
[2] Naghavi, M., Abolhassani, F., Pourmalek, F., Lakeh, M. M., Jafari, N., Vaseghi, S., ... & Kazemeini, H. (2009) “The burden of disease and injury in Iran 2003”, Population health metrics, Vol. 7 No. 1, pp. 9.
[3] Envisioning.io. (2012) “Envisioning”, [online] Available at: https://www.envisioning.io/legacy/health
[4] Hilbert, M. (2012) “Toward a conceptual framework for ICT for development: Lessons learned from the cube framework used in Latin America”, Information Technologies & International Development, Vol. 8 No. 4, pp. 243.
[5] Heeks, R. (2008) “ICT4D 2.0: The next phase of applying ICT for international development”, Computer, Vol. 41 No. 6.
[6] Unwin, P. T. H. (Ed.). (2009) “ICT4D: Information and communication technology for development”, Cambridge University Press.
[7] Weigel, G., & Waldburger, D. (2004) “ICT4D Connecting People for a Better World. Lessons, Innovations and Perspectives of Information and Communication Technologies in Development”.
[8] Kleine, D., & Unwin, T. (2009) “Technological Revolution, Evolution and New Dependencies: what's new about ICT4D”, Third World Quarterly, Vol. 30 No.5, pp. 1045-1067.
[9] Ali, M., & Bailur, S. (2007, May) “The challenge of “sustainability” in ICT4D—Is bricolage the answer, In Proceedings of the 9th international conference on social implications of computers in developing countries.
 
[10] [28] ISACA. (2012) “COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT”, ISACA.
[11] Kaplan, R., & Norton, D. (1996) “The balanced scorecard: translating vision into action”, Harvard Business School Press, Boston, Vol. 199, pp. 10-11.
[12] Gold, C. (1992) “Total quality management in information services–IS measures: a balancing act”, Research Note Ernst & Young Center for Information Technology and Strategy.
[13] Van Grembergen, W., & Timmerman, D. (1997) “Monitoring the IT process through the balanced score card” No. 1997011.
 [14] Zachman, J. A. (1987) “A framework for information systems architecture”, IBM systems journal, Vol. 26 No. 3, pp. 276-292.