دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری - گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در شرایط عدم اطمینان و ناپایدار فضای رقابتی عصر حاضر، مهمترین وظیفه مدیران برای حفظ و افزایش سرمایه های فکری و دارایی مشهود کسب و کار و برتری از رقبایشان، تصمیم گیری صحیح و بموقع می باشد. پیاده سازی سیستم های کسب و کار هوشمند  راهکاری فنی و اجتماعی برای تسهیل ارتباطات و تسریع دسترسی آسان به اطلاعات می باشد اما افزایش وابستگی کسب و کار به سیستم های اطلاعاتی؛ آسیب ها، تهدیدات و اقدامات فنی و غیر فنی برای نقض اصول امنیت اطلاعات کسب و کار را بدنبال داشته است که این مساله اصلی سازمان ها و موضوع این مقاله می باشد. لذا هدف عمده این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر پیاده سازی سیستم های هوشمند کسب و کار می باشد. در این مقاله با استفاده از ادبیات تحقیق و مدل بلوغ سیستم های هوشمند کسب و کار، مدلی تبیین و پرسشنامه ای طراحی و توسط 305 نفر از مدیران، کارکنان دانشی و کارشناسان بخش حمل و نقل دولتی تکمیل شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و تجزیه و تحلیل  مسیر، سازه های مدل بررسی و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار AMOS تحلیل شدند. نتیجه حاصله حاکی از تاثیر مستقیم امنیت اطلاعات با ضریب رگرسیونی 38/0 بر هوشمندی کسب و کار می باشد. به عبارت دیگر امنیت اطلاعات با هدف تضمین تداوم عملیات و به حداقل رساندن آسیب هاو تهدیدات سایبری، باعث حفظ  و ارتقاء اعتبار کسب و کار و به حداکثر رساندن فرصت های سرمایه گذاری از طریق توسعه بازارهای جدید می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Security Management in Business Intelligence

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Haddadi Harandi 1
  • Changiz valmohammadi 2
  • Jamshid Salehi Sadaghiani 3

1 Information Technology Management Department, Management Faculty, Islamic Azad University-South Tehran Branch, Tehran Iran

2 Information Technology Management Department, Management Faculty, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran Iran

3 Department of Management and Accounting, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the uncertain and unstable conditions of the competitive atmosphere of the present day, the most important task of managers to maintain and increase intellectual capital and assets of the business and excellence of their competitors is a timely and timely decision. The implementation of smart business systems is a technical and social solution to facilitate communications and accelerate easy access to information, but increase the business's dependence on information systems; damage, threats and technical and non-technical measures to violate the principles of information security. And it was followed by the fact that this is the main issue of organizations and the subject of this article. Therefore, the main objective of this study is to examine the impact of information security management on the implementation of intelligent business systems. In this paper, a questionnaire was designed using an in-depth review of the relevant literature and maturity model of business intelligent systems and completed by 305 managers, knowledge workers and experts in the field of public transport. Using the confirmatory factor analysis and path equations, the structures of the survey model and the data collected by AMOS software were analyzed. The obtained result indicates a direct impact of information security with the regression coefficient of 0.38 on business intelligence. In other words, information security aimed at ensuring the continuity of operations and reducing the cyber damages and threats will cause businesses to maintain and enhance the investment opportunities through development of new markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Security Management
  • Informational Capital
  • Business Intelligence
  • Structural Equation Modeling
[1]      B. Hočevar and ;Melamin plc Kočevje, “Assessing Benefits of Business Intelligence Systems – A Case Study,” J. Contemp. Manag., vol. 15, no. 1, 2010.
[2]      L. Belli, S. Cirani, L. Davoli, G. Ferrari, L. Melegari, and M. Picone, “Applying Security to a Big Stream Cloud Architecture for the Internet of Things,” Int. J. Distrib. Syst. Technol., vol. 7, no. 1, p. 22, 2016.
[3]      K. Parsons, A. McCormac, M. Butavicius, M. Pattinson, and C. Jerram, “Determining employee awareness using the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q),” Comput. Secur., vol. 42, pp. 165–176, May 2014.
[4]      J. SathishKumar and D. R. Patel, “A Survey on Internet of Things: Security and Privacy Issues,” Int. J. Comput. Appl., vol. 90, no. 11, pp. 20–26, Mar. 2014.
[5]      L. Uden and P. Del Vecchio, “Transforming the stakeholders’ Big Data for intellectual capital management,” Meditari Account. Res., vol. 26, no. 3, pp. 420–442, Aug. 2018.
[6]      M. La Torre, J. Dumay, and M. A. Rea, “Breaching intellectual capital: critical reflections on Big Data security,” Meditari Account. Res., vol. 26, no. 3, pp. 463–482, Aug. 2018.
[7]      A. Narain Singh, M. P. Gupta, and A. Ojha, “Identifying factors of ‘organizational information security management,’” J. Enterp. Inf. Manag., vol. 27, no. 5, pp. 644–667, Sep. 2014.
[8]      V. Charles and T. Gherman, “Achieving Competitive Advantage Through Big Data. Strategic Implications,” Middle-East J. Sci. Res., vol. 16 (8), pp. 1069–1074, 2013.
[9]      ع. ا. انصاری, “تحلیلی بر ضرورت تعیین راهبردها و راهکارهای ملی داده های عظیم با رویکرد توسعه اقتصادی,” اولین همایش داده های عظیم, 1394 ص 64-69
[10]    M. James et al., “Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity,” McKinsey Global Institute, 2011.
[11]    ع. ا. ح. هرندی, “ارائه مدل سنجش سرمایه فکری و هوش کسب و کار با استفاده از رویکرد سیستم دادینامیک,” دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 1397.
[12]    A. A. H. Harandi, M. Safdari, and S. Esmaeili, “IPv6; A Critical Threat Reduction Strategy,” in he First Cyber Defense Conference, 2016.
[13]    R. von Solms, “Information security management: The second generation,” Comput. Secur., vol. 15, no. 4, pp. 281–288, Jan. 1996.
[14]    D. International, DAMA-DMBOK : Data Management Body of Knowledge (2nd Edition). Technics Publications, 2017.
[15]    A. Narain Singh, M. P. Gupta, and A. Ojha, “Identifying factors of ‘organizational information security management,’” J. Enterp. Inf. Manag., vol. 27, no. 5, pp. 644–667, Sep. 2014.
[16]    H. Abbas, C. Magnusson, L. Yngstrom, and A. Hemani, “Addressing dynamic issues in information security management,” Inf. Manag. Comput. Secur., vol. 19, no. 1, pp. 5–24, Mar. 2011.
[17]    H. R. K. A. Hamidreza Arkian, Atefeh Pourkhalili, “Security and Privacy in the Internet of Things,” Biannu. J. Monadi Cybersp. Secur., vol. 4, no. 2, pp. 13–35, 2016.
[18]    Marcia J. Bates, “The information professions: knowledge, memory, heritage,” Inf. Res., vol. 20, no. 1, 2015.
[19]    P. Brooks, O. El-Gayar, and S. Sarnikar, “A Framework for Developing a Domain Specific Business Intelligence Maturity Model: Application to Healthcare.,” Int. J. Inf. Manage., no. 35, pp. 337–345, 2015.
[20]    Ö. Işık, M. Jones, and A. Sidorova, “Business Intelligence Success: An Empirical Evaluation of the Role of BI Capabilities and the Decision Environment.,” BI Congress II: Pre-ICIS. 2010.
[21]    I. A. Jamaludin and Z. Mansor, “Review on Business Intelligence (BI) Success Determinants in Project Implementation,” Int. J. Comput. Appl., vol. 33, no. 8, pp. 24–27, 2011.
[22]    م. محمودزاده و ا. رادرجبی،, “مدیریت امنیت در سیستم های اطلاعاتی,” فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال اول شماره 4 ص 78-112، 1385
[23]    ح. اسماعیل‌پور, “شناسایی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موثر بر بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات,” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی., 1388.
[24]    ف. ر. نیارکی، و ب. عبدی, “ارائه راهکارهایی برای مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات.,” دومین کنفرانس بین المللی پارادایمهای نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی. تهران, 1395.
[25]    L. T. Moss and S. Atre, Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications. Addison-Wesley Professional, 2003.
[26]    A. B. Sangar and N. B. A.Iahad, “Critical Factors That Affect The Success Of Business Intelligence Systems (BIS) Implementation In An Organization,” Int. J. Sci. Technol. Res., vol. 2, no. 2, pp. 176–180, 2013.
[27]    S. Olbrich, J. Pöppelbuß, and B. Niehaves, “Critical Contextual Success Factors for Business Intelligence: A Delphi Study on Their Relevance, Variability, and Controllability,” in 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 2012, pp. 4148–4157.
[28]    A. Popovič, R. Hackney, P. S. Coelho, and J. Jaklič, “Towards Business Intelligence Systems Success: Effects of Maturity and Culture on Analytical Decision Making.,” Decis. Support Syst., vol. 54, no. 2012, pp. 729–739, 2012.
[29]    C. Valmohammadi and M. S. Mazaheri, “Clarification of factors affecting the decision to use cloud computing among IRIB employees based on a Technology Acceptance Model,” IT Management Studies., vol. 5, no. 19, pp. 105–124, Apr. 2017.
[30]    A. PourEbrahimi, M. B. Nia, and A. A. H. Harandi, “Architectural design The safety system is a macro security data management to manage the defenses and advanced threats to organizations,” Era Inf. Technol., vol. 11, no. 113, pp. 113–120, 2016.