بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس

2 مدیریت MBA، مؤسسه ی آموزشی نور طوبی

چکیده

قرن 21، قرن رویارویی با تغییرات شگرف تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که هیچ سازمانی از تغییرات و رویدادهای آن مصون نیست. مدیریت راهبردی و مدیریت بحران از موضوعات مهم سازمانی هستند که در طول دهه‌های اخیر در کانون توجه پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. در این مقاله پیوند این دو موضوع در صنایع حمل و نقل ریلی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کمی است که با رویکرد پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، همه‌ی شرکت‌های فعال در صنایع حمل و نقل ریلی کشور است که تعداد آن‌ها بالغ بر 500 شرکت است و از این تعداد، 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که مدیریت راهبردی استقرار یافته است، کیفیت عملیات مدیریت بحران وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of strategic management on the quality of crisis management

نویسندگان [English]

  • Hosseini Hosseini 1
  • Ana Damnabi Asl 2
1 Department of Management, Faculty of Arts and Humanities, Persian Gulf University
2 (MBA), NooreTouba Institute
چکیده [English]

During the twenty-first century, the world has faced with dramatic changes in the technological, social, economic and political environment, which no organization has remained immune from the corresponding changes and rapid events. Crisis management and strategic management are important issues during the last decade in the management literature.  In this paper, the impact of strategic management on crisis management is investigated. This research conducted as a quantitative research with survey approach. The population consisted of 500 Iranian companies in the rail transport industry out of which 103 companies were selected as samples. To test the research hypotheses, structural equation modeling is used. The results show that companies that are better in strategic management have better quality in crisis management.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • crisis management
  • Railway transportation industry