دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسایلی که مورد توجه سازمان‌های مدیریت بحران قرار دارد، انتخاب مکان‌هایی جهت استقرار موقت سانحه‌دیدگان است. در این پژوهش منطقه‌ی شش شیراز با توجه به استعداد لرزه‌خیزی بالا به‌عنوان الگویی جهت مکان‌یابی محل‌های استقرار موقت سانحه‌دیدگان زلزله‌ی احتمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از مشخص شدن معیارهای مؤثر در امر مکان‌یابی مساکن موقت، اقدام به وزن‌دهی معیارها و شاخص‌های مورد مطالعه طبق نظر کارشناسان خبره‌ی مدیریت بحران و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعدیل شده با قضاوت ذهنی می‌شود. سپس با استفاده از مدل TOPSIS و نرم‌افزار Excel، مکان‌های مستعد جهت اسکان موقت بر حسب اولویت رتبه‌بندی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد معیارهای فاصله از رودخانه، مساحت زمین و فاصله از معابر در بین سایر معیارها از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین بهترین مکان‌ها جهت عملیات اسکان موقت، بوستان‌ها و زمین‌های بایر این منطقه‌ی شهری است، بنابراین فرضیه‌ی تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of multiple criteria decision making models to site selection for temporary housing after earthquakes

نویسندگان [English]

  • Saeed Givehchi 1
  • Mohammad Amin Attar 2

1 Faculty of Environment, University of Tehran

2 Geography & Urban Planning, Faculty of Literature and Social Science, University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

One of the most important issues in crisis management that has always been considered by responsible organizations is the site selection for temporary housing to be used by the population affected by disasters. In this research, district six ofShirazcity with high seismicity has been selected as a case study for positioning temporary housing after a probable earthquake. Moreover, by using analytical – descriptive method, after clarifying the effective criteria, the under  reviewed criteria and indicators are weighted according to the ideas of crisis management experts and by using theShannonentropy technique. Then based on TOPSIS model and Excel software, the  possible  places for temporary housing are ranked in terms of priority. According to the results the best places for temporary housing are parks and bare lands within the case study district, which confirm hypothesis of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary housing
  • Site Selection
  • Disaster Management
  • TOPSIS model
  • Shannon Entropy
  • Technique modulated with subjective judgments