دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت در سوانح طبیعی، گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

شریان‌های حیاتی همچون شبکه‌های آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، نفت و گاز بیشترین آسیب را در سوانح طبیعی می بینند. حفظ عملکرد یک شهر در پیش و پس از بحران‌هایی چون زلزله، انفجار‌ها، جنگ و سیل، به عملکرد شریان‌های حیاتی وابسته است و با توجه به اندرکنش و وابستگی شدید این شریان‌ها به یکدیگر، بررسی رفتار شریان‌های حیاتی و مدل‌سازی اندرکنش لرزه‌ای بین آنها ضروری است. در بین شریان‌های حیاتی، شبکه‌ی برق بیشترین تأثیر و اهمیت را دارد که دلیل آن، نقش حیاتی شبکه‌ی برق در برقراری سایر شریان‌ها است و لازم است محاسبات ارزیابی ریسک شریان‌های حیاتی با وجود اثر برق صورت گیرد. به علت آنکه ارزیابی اثر برق در شریان‌های حیاتی بسیار پیچیده و پر از جزییات است، از این رو اغلب کارشناسان در محاسبات خود دچار اشتباه می‌شوند. در واقع حذف یا در نظر گرفتن اثر برق نیاز به دقت و بررسی ریشه‌ای دارد. حتی اگر از نمودارهای آماده و نمودارهای موجود در دستورالعمل هزوس و ریسک یو ای هم استفاده گردد، باید دقت شود که اثر برق به گونه‌ای لحاظ گردد که قبلاً در رسم منحنی‌های شکنندگی مورد استفاده قرار گرفته است. هر یک از تجهیزات، زیر مجموعه‌هایی دارند که در آنها اثر برق وجود دارد و این‌طور نیست که بتوان به سادگی اثر برق را حذف یا اضافه نمود. در این مقاله، پس از شرح روند دقیق ارزیابی اثر برق و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن در مطالعات اندرکنش لرزه‌ای، نتایج روی شبکه‌ی آب منطقه‌ی 6 تهران مدل شده است. از نتایج این پژوهش می‌توان در تمامی محاسبات که روی شبکه‌ی آب و برق صورت می‌گیرد، شامل برآورد خسارت، ارزیابی ریسک یا اندرکنش شریان‌ها، استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of electric power effect on water network

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Naeimi 1
  • Babak Omidvar 2

1 Natural Disaster Management, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Natural Disaster Management, Faculty of Environment, University of Tehran

چکیده [English]

Lifeline networks, such as water, electricity, telecommunications, transportation, oil and gas, are the most vulnerable lifelines in natural and man-made disasters. Considering the interdependency between these lifelines, the evaluation of lifeline behavior and modeling of seismic interaction between them is essential. Power network has the most influence and importance among the Lifelines because of its critical role in the performance of the other lifelines. In assessment of seismic reliability, the calculations of lifeline with the effect of power network are quite necessary. The assessment of the effect of electricity in the behavior of other lifelines is very sophisticated and its complicated process requires numerous details. This has resulted in errors in available researches. Indeed, neglection and consideration of the electricity power effect requires careful and accurate assessment, even in the case of using graphs and standards from HAZUS and Risk-UE. It should be noted that electricity power effect has already been considered in fragility curves. In this paper, after addressing the exact evaluation of electricity power network, and introducing its calculation process in seismic interaction studies, the results are used to model the effect of electricity power in seismic performance assessment of water network in district 6 of Tehran.  The results can be used for all kinds of lifeline calculations such as loss estimation, risk assessment or lifelines interaction analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eclectricity power
  • water network
  • lifeline
  • Risk Assessment
  • Fragility Curve
  • Earthquake