دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر رشد صنعت، تکنولوژی و رقابتی شدن بازار منجر به افزایش اهمیت مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین شده ‌است. از سوی دیگر، بحران همه‌گیری کرونا منجر به ایجاد اختلالات فراوان در فرآیندهای لجستیک و زنجیره تأمین بسیاری از سازمان‌ها شده است. از این‌رو، این تحقیق به مطالعه مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین جهانی با درنظرگرفتن معیارهای پایداری و تاب‌آوری پرداخته است. بدین‌منظور، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط چندهدفه جهت کمینه کردن هزینه‌ها و اثرات زیست‌محیطی و همچنین بیشینه کردن اثرات اجتماعی و تاب‌آوری زنجیره تأمین به گونه‌ای که عوامل زنجیره تأمین جهانی در آن لحاظ شده باشد، ارائه می‌شود. با توجه به پویایی و نوسان محیط کسب‌وکار عدم قطعیت یکی از چالش‌های اساسی مسئله زنجیره تأمین است. از این‌رو، تحقیق حاضر مسئله را تحت عدم قطعیت ترکیبی بررسی کرده و به‌منظور مقابله با عدم قطعیت از رویکرد بهینه‌سازی استوار فازی تصادفی استفاده می‌کند. سپس مسئله با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌ای حل می‌شود. با توجه به افزایش اهمیت تجهیزات پزشکی در همه‌گیری اخیر (ویروس کرونا) در این تحقیق مطالعه موردی در این صنعت صورت پذیرفته و زنجیره تأمین محصول دستگاه اکسیژن‌ساز بررسی می‌شود. در انتها هم با انجام آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مدل ریاضی اثر آنها بر مسئله ارزیابی شده و بر این اساس پیشنهادات مدیریتی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a global supply chain network considering sustainability and resiliency under uncertainty: Case Study oxygen concentrator device

نویسندگان [English]

  • Saeed Hakimi 1
  • mohammadali khatami firouzabadi 2
  • Maghsoud Amiri 2
  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 3

1 Ph.D. Student Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran

2 Prof., Faculty of Management University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran

3 Associate Prof., Faculty of Management University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, the growth of industry and technology and also competitive market have led to increasing the importance of the supply chain network design problem. Hence, this research studies the global supply chain network design problem considering sustainability and resiliency criteria. To do this, a multi-objective mixed-integer programming model is proposed to minimize the total costs and environmental impacts and also maximize the social impacts and resiliency such that the global factors are considered. Due to the fluctuation of the business environment, uncertainty is one of the major challenges of the supply chain problem. In this regard, the current study investigates the research problem under uncertainty and applied the fuzzy robust stochastic approach to tackle uncertainty. Afterwards, the proposed model is solved employing the multi-choice goal programming method. Due to increasing the importance of the medical devices in the recent pandemic (COVID-19), this study selects a case study in this industry namely the oxygen concentrator device. Eventually, several sensitivity analyses have been conducted to examine the impact of the critical parameters on the research problem and managerial implications have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable supply chain
  • resilient supply chain
  • global supply chain
  • COVID-19 Pandemic crisis
  • oxygen concentrator device