طراحی و تدوین مدل بازآفرینی کسب وکارهای کوچک پس از بحران زلزله کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش کیفی حاضر با­ هدف طراحی و تدوین مدل بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک پس از بحران زلزله­ آبان‌­ماه سال 1396 کرمانشاه، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و رهیافت نظام‌مند استراوس و کوربین انجام گرفت. به این منظور، به کمک نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های قضاوتی و گلوله‌برفی با 56 نفر از مالکان کسب‌وکارهای مختلف آسیب‌دیده و تخریب­‌شده شهری و روستایی و مسئولان دولتی مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند انجام شد. حجم نمونه وابسته به اشباع نظری داده‌ها بود. به‌منظور سنجش روایی و رعایت ویژگی‌‌های کیفی پژوهش، اعتباربخشی، صحت و استحکام داده‌ها از معیارهای چهارگانه­ لینکُلن و گوبا نظیر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال‌پذیری و تناسب، قابلیت اطمینان و ثبات و قابلیت تصدیق استفاده شده است. پایایی پژوهش هم با استفاده از فرمول پایایی هولستی محاسبه و 82 درصد به ­دست آمد. نتایج تحلیل محتوای داده‌ها طی 3 رویه کُدگذاری باز، محوری و انتخابی به شناسایی 555 کُد، 332 مفهوم و 58 مقوله منتج شد. در نهایت مدل پارادایمی بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک ارائه شد که در آن «بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک پس از بحران» به‌عنوان پدیده­ محوری متأثر از عوامل علّی پژوهش انتخاب شد. عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر به همراه پدیده­ محوری راهبردهای بازآفرینی را شکل دادند و پیامدهایی همچون پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای سیاسی و اداری شناسایی شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش تقدّم و یا هم­زمانی بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک با سایر ابعاد بازسازی می‌تواند زمینه را برای استمرار معاش و کسب درآمد به‌دست بازماندگان از سانحه فراهم کرده و سبب تسریع در فرآیند بازسازی کالبدی و سایر ابعاد بازسازی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Arranging a Small Businesses Recovery Model after the Kermanshah Earthquake Crisis

نویسنده [English]

  • Ayoub Pazhouhan
Assistant Professor, Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The present qualitative research was designed with the aim for arranging a model for Post-Crisis Small Businesses Recovery after the Kermanshah earthquake in 2017, using the grounded theory and a systematic approach of Strauss and Corbin. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with help of theoretical sampling and snowball methods with 56 Owners of various damaged and destroyed urban and rural businesses and government officials. The sample size was dependent on the theoretical saturation of the data. In order to assess the validity and quality characteristics of the research, accreditation, accuracy and robustness of the data, the four criteria of Lincoln and Guba such as Credibility, Transferability and Fittingness, Dependability and Conformability have been used. The reliability of the study was calculated using Holstie's reliability formula and 82% was obtained. The results of data content analysis, through three open, axial and selective coding procedures, resulted in the identification of 555 codes, 332 concepts, and 58 categories. Finally, a paradigm model of small business Recovery was presented in which "Post-Crisis Small Businesses Recovery" was selected as the pivot phenomenon influenced by the causal factors of research. Grounded and interventional Factors, along with the pivotal phenomenon, formed the strategies, and the consequences were identified such as economic consequences, social and cultural consequences, political and administrative consequences. According to the research findings, the Priority or simultaneous Recovery of small businesses with other dimensions of reconstruction, can provide the basis for livelihood and income for the survivors of the accident and accelerate the process of physical reconstruction and other aspects of reconstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Recovery Model
  • Small Businesses
  • Business Continuity Management
  • Kermanshah Earthquake