دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشکده‌ی مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار دانشکده‌ی مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‏ترین مسائل پیش روی کشور است که در پی مقاوم‏سازی، بحران‏زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‏شود. یکی از عمده‏ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر فروش مواد خام است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه‏های دانش در کشور محقق می‏شود. بنابراین حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‏ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می‏رساند.
 در پژوهش حاضر تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در بانک انصار انجام گرفته و گردآوری داده‏ها از طریق یک پرسشنامه‏ی 34 سؤالی و بر مبنای پاسخ‏های جمع‏آوری شده از میان 84 نفر از خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل‏یابی معادلات ساختاری (PLS) و با استفاده از نرم‏افزار Smart PLS، آزمون شده و تفسیر گردیده است. نتیجه‏ی آزمون نشان می‏دهد که در بانک انصار، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این سازمان به نوعی با سرمایه‏گذاری در بخش مدیریت دانش می‏تواند به‌طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model of knowledge management process impact on resistive economy in Islamic Republic of Iran (case study: Ansar Bank)

نویسندگان [English]

  • Yasaman Eidelkhani 1
  • Peyman Akhavan 2
  • Reza Hosnavi 3

1 M.Sc. Graduated in Industrial Engineering, Malek ashtar University of Technology

2 Associate Professor, Faculty of Management, Malek ashtar University of Technology

3 Associate Professor, Faculty of Management, Malek ashtar University of Technology

چکیده [English]

One of the most important issues that the country is faced with, is resistive economic, which seeks retrofit and restoration of old and inefficient infrastructures and institutions of the country. One of the ways to achieve this plan, is to ignore the economy which is based on incomes of selling raw materials and natural resources. And this will be possible only through developing knowledge and technology. Thus, we need public attitude to knowledge based economy and implementation of knowledge management in our organizations.
In this study, the effect of the knowledge management processes on resistive economy has been studied in Ansar Bank. Data were collected through a questionnaire with 34 questions which is asked among 84 experts and staff of Ansar bank  that were familiar with knowledge management and resistive economy. The model is presented by using structural equation modeling (PLS) and has been tested and interpreted by Smart PLS software. Test results show that knowledge management has a significant and positive impact on the resistive economy, and the Organization by investment in knowledge management can indirectly help the country achieves resistive economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • knowledge management
  • partial least squares modeling
  • Ansar Bank