تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران مطالعه‏ی موردی: انتقال خون اصفهان و سه استان حادثه‏خیز دیگر کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه

2 دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان

چکیده

منابع انسانی مهم‏ترین ابزار چابک‏سازی سازمان است و باارزش‏ترین دارایی هر سازمان محسوب می‏شود. از آنجا که شرایط محیطی به‌طور دائم در حال تغییر و تحول است، برخی از این تحولات ناگهانی ظاهر شده و حالت بحران به خود می‏گیرد و بنابراین مدیریت سازمان باید آمادگی مدیریت بحران‏های به وجود آمده را با استفاده از چابک‌سازی منابع انسانی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون است. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به کتب علمی و تحقیقاتی‏، مؤلفه‏ها و متغیرهای اصلی پژوهشی شناسایی و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن، پرسشنامه بر روی کل نمونه اجرا شده است. در این پژوهش چابکی منابع انسانی شامل مؤلفه‏های شایستگی و هوشمندی، توانمندسازی کارکنان، مشارکت در تصمیم‏گیری، اشتراک‏گذاری دانش از طریق تکنولوژی و انسجام و یکپارچه‏سازی فرایندها و مدیریت بحران شامل مؤلفه‏های تحلیل خطرپذیری، پیشگیری و کاهش اثر مخرب، آمادگی، پیش‏بینی و آمادگی اولیه، پاسخ‏گویی و بازیابی است. جامعه‏ی آماری این پژوهش 161 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان انتقال خون در اصفهان و نیز 3 استان حادثه‏خیز کشور با حداقل 10 سال سابقه‌ی کار هستند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است و به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏های پژوهش از نرم‏افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده همه‏ی مؤلفه‏های چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of human resources Agility on crisis management (Case Study: the Blood Transfusion organization of Isfahan and three accident-prone provinces of the country)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Aghahosseini Eshkavandi 1
  • Hossein Rezaie Dolatabadi 2
  • Seyed akbar nilipoor 3
1 PhD Student of Human Resources Management of Shakhes Pajouh Institute, Isfahan
2 Associate Professor, Faculty of Management, Isfahan
3 Member of the Academic Board of Isfahan University, Isfahan
چکیده [English]

      Human resource is the most important tool for the organizational agility and the most valuable asset of any organization. Since the environmental conditions influenced by many factors is constantly changing and evolving, Some of these transformations appear suddenly and turns to the crisis and therefore, the management of the organization must be prepared to manage the formed crisis by using the human resources agility. The purpose of this study is to evaluate the effects of the human resources agility on improving the crisis management of blood transfusion organization. In this study, referring to the scientific literature and research, Theoretical and scientific background was carefully studied and the main components and variables were identified and the questionnaire was prepared and after approval of its content and formal validity, the questionnaire was conducted on all samples In this study the human resources agility includes the components of competence and intelligence, employee empowerment, participation in decision-making, knowledge sharing through technology and processes integration and crisis management includes elements of  risk taking, prevention and reducing Destructive effect, forecasting and early preparation, responsiveness and recovery. The research population is consisted of managers and experts in Isfahan Blood Transfusion Center and 3 accident-prone province with at least 10 years of experience that is 161 people. In this study, the simple random sampling method is used. the SPSS and AMOS softwares are used to analyze data andtest the research hypotheses Based on the obtained results, all components of human resource agility have significant and positive impact on improving crisis management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • human resource agility
  • Blood Transfusion Organization