دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

شیوع و همه‌گیری جهانی ویروس جدید کرونا به‌عنوان یک بیماری پاندمیک، سبب ایجاد ترس و اضطراب در کشورهای مختلف شد و نگرانی آن در مناطق روستایی به‌‌دلیل کمبود امکانات بهداشتی و در‌برداشتن جمعیت بالای سالمند بیش از مناطق دیگر است. این بیماری نه‌تنها سبب نگرانی‌هایی در‌ ارتباط ‌با سلامت جسمی افراد شده بلکه سبب تعدادی ‌از بیماری‌های روان‌شناختی نیز شده‌است. در ‌این‌ شرایط، یکی‌از راه‌های کاهش آسیب‌پذیری در‌نواحی روستایی ارتقاء سطح تاب آوری ‌‌است پژوهش حاضر با -هدف بررسی تاثیر سرمایه معیشتی بر تاب‌آوری روستاییان با وقوع یک بحران واقعی به نام شیوع کرونا ویروس با نقش میانجی بهزیستی اجتماعی انجام‌شده ‌است. این پژوهش از‌نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از نو ع پیمایشی است. داده‌های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه در سطح خانوار گردآوری شده‌است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 160 نفر از سرپرستان خانوار منطقه چوب‌بست از توابع شهرستان بابل بود که با‌‌استفاده ‌از روش سرشماری تمام آن به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از گردآوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS صورت گرفته‌است. نتایج پژوهش نشان‌‌می‌دهد سرمایه‌های معیشتی بر تاب‌آوری روستائیان در شرایط کرونا در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد. هم‌چنین، سرمایه معیشتی بر بهزیستی اجتماعی و بهزیستی اجتماعی بر بهبود تاب‌آوری روستائیان تاثیر معناداری دارد. بنابراین می‌توان با تقویت حمایت های اجتماعی و سرمایه های معیشتی زمینه را برای بهبود تاب-آوری روستائیان فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Livelihood Capital on Improving Rural Resilience in Coronavirus Epidemic, Explaining the Mediating Role of Social well-being

نویسندگان [English]

 • Akbar Bahmani 1
 • Hosein Nazoktabar 2

1 assistant professor of public administration,payamenoor university,tehran,iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The global outbreak of the new corona virus as a pandemic disease has caused fear and anxiety in various countries, and its concern in rural areas is due to lack of health facilities and the inclusion of an elderly population more than other areas. . This disease has not only caused concerns about people's physical health but also caused a number of psychological illnesses. In these circumstances, one of the ways to reduce vulnerability in rural areas is to improve the level of resilience. The virus has been mediated by social welfare. This research is methodical, descriptive-analytical and survey type. The required data were collected using library studies, field surveys and questionnaires at the household level. The statistical population of the present study included 160 heads of households in the wooded area of ​​Babol city, who were selected as a sample using the census method. After data collection, data analysis was performed using SPSS and AMOS software. The results show that livelihood capital has a positive and significant effect on the resilience of villagers in corona conditions at the level of 95% confidence. Also, the results of livelihood capital have a significant effect on social welfare and social welfare on improving the resilience of villagers. Therefore, by strengthening social support and livelihood capital, it is possible to provide the ground for improving the resilience of the villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona virus epidemic
 • rural livelihood
 • livelihood capital
 • resilience
 • social well-being
 1. Wu JT, Leung K, Leung GM.(2020) Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet. 2020
 2. Zangrillo A, Beretta L, Silvani P(2020) Fast reshaping of intensive care unit facilities in a large metropolitan hospital in Milan, Italy: facing the COVID-19 pandemic emergency. Critical care and resuscitation: journal of the Australasian Academy of Critical Care Medicine., 22(2):91-94
 3. Birghi Fard A, Kargar F.(2016) The Role of Lifestyle in Health and Prevention of Corona Disease, Journal of Applied Studies in Social Sciences and Society, 2016, 3(1), p. 53 .
 4. WHO and European Investment Bank(2020) strengthen efforts to combat COVID-19 and build resilient health systems to face future pandemics, world health organization, 1 May 2020.
 5. Analytical news site Alef (2020), explanation about the death of two coronavirus patients in Kamkar Hospital of Qom, published on February 19, -www.alef.ir
 6. حیدری، مرتضی (1399). ضرورت مدیریت دانش در بحران کرونا ویروس جدید (کووید-2019)، مجله تصویر سلامت، دوره 11، شماره 2، ص 94-97.
 7. دشمنگیر، لیلا و محبوب اهری، علیرضا (1399). راهبردهای کشورهای شرق آسیا در مواجهه مؤثر با کووید-19: درس آموخته­هایی برای ایران، مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4(4)، ص ۳۷۰-۳۷۳.
 8. Shrewsbury, J. F. (2005). A History of Bubonic Plague in the British Isles. Cambridge University Press, London, Cambridge.
 9. ایمانی، بهرام و محمدی، علی (1397). تحلیل رابطه ما بین سرمایه‌های معیشتی و تاب­آوری مناطق روستایی در مقابل خشک­سالی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان اردبیل، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 28، ص 147.
 10. سواری، مسلم و عبدشاهی، عباس (1398). واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تاب‌آوری خانوارهای روستایی، فصلنامه پژوهش­های روستایی، دوره 10، شماره 2، ص 218.
 11. Saltali, Neslihan Durmus¸Og?Lu ; Erbay, Filiz ; Isik, Erkan ; Imir, Hatice Merve(2018) Turkish Validation of Social Emotional Well-Being and Resilience Scale (PERIK) Journal: International electronic journal of elementary education, June 2018, Vol.10(5), p.525
 12. Keyes,M,L (2004). Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology, In book: How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife, Chapter: Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology, Publisher: University Chicago Press, Editors: Orville G. Brim, Carol Ryff and Ronald Kessler, pp.350-372
 13. Keyes, C. L. M. (1998). Social Well-Being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121. doi:10.2307/2787065 
 14. جاهدی، رباب و رضا درخشانی (۱۳۹۸). رابطه همدلی و نوع دوستی با تاب‌آوری سربازان، روانشناسی نظامی 10(40)، ص 57-65.
 15. Waller MA(2001) Resilience in ecosystemic context:Evolution of the child. American Journal of Orthopsychiatry;No 71:290-7.
 16. Conner KM, DavidsonJRT(2003) Development of anew resilience scale: The Conner-Davidson resiliencescale (CD-RISC). Depression and Anxiety; 18:76-82.
 17. عیسی نژاد، امید و حیدریان، منصور (1398). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهبود تاب‌آوری و کیفیت زندگی آزادگان، مجله علمی پژوهشی طب جانباز، دوره 12، شماره 1، ص 1-9.
 18. Huai, J. (2016). Role of Livelihood Capital in Reducing Climatic Vulnerability: Insights of Australian Wheat from 1990–2010. PLOS ONE, 11(3), e0152277
 19. Addinsall, C., Kevin, S.G., Pascal, S., Betty, W. and Doland, N.J. (2015).Agroecology and sustainable rural livelihoods: a conceptual framework to guide development projects in the Pacific Islands. Agroecology and Sustainable Food Systems, 39(6): 691-723
 20. دربان آستانه، علیرضا؛ مطیعی، سید حسن و قاسمی، فرزانه (1397). تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، ص 47.
 21. ایمانی، بهرام؛ یاری، ارسطو و محمدی مشکول، علی (1397). تبیین رابطه ما بین سرمایه‌های معیشتی و تاب­آوری مناطق روستایی در مقابل خشک­سالی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، ص 15.
 22. اصغری سراسکانرود، صالح؛ جلالیان، حمید؛ عزیزپور، فرهاد و اصغری سراسکانرود، صیاد (1395). انتخاب استراتژی بهینه معیشت پایدار در مواجهه با خشک­سالی با استفاده از مدل ترکیبی، مجله فضای جغرافیایی، دوره 16, شماره 55؛ ص 313-339.
 23. Gillespe BM, Chaboyer W, Wallis M, Grimbeek P. Resilience in the operating room: Developing and testing of a resilience model. Journal of Advanced Nursing. 2007; 59(4):427-38
 24. Martin, A, J .& Marsh, H. (2014). Academic resilience and its psychological and educational correlations: a construct validity approach, Psychology in the Schools,43, 267-281.
 25. کیانی، سعید (1389). رابطه بین هوش هیجانی، سازگاری و تاب‌آوری، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، ص 55.
 26. بشارت، محمد علی (1388). تاب‌آوری، آسیب­پذیری و سلامت روانی، مجله علوم روانشناختی، دوره 6، شماره 24، ص 1-9.
 27. Larson, J. S. (1996). The World Health Organization’s definition of health:
  Social versus spiritual health. Social Indicators Research, 38, 181-192.
 28. Sajjadi H & Sadralsadat, C. [Social health indicators]. Political-economy; 2004;19(3&4):244
 29. Keyes, C., & Shapiro, A. (2004). Social well-being in the United States: A descriptive epidemiology.Chicago: University of Chicago Press.
 30. ایرجی راد، ارسلان (1399). بررسی آثار روانشناختی ویروس کووید 19 در کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمان اضطرار (قرنطینه)، مجله روانشناسی تربیتی، شماره 55، ص 229.
 31. Vinkers H, Amelsvoort T & Bisson J, Stress resilience during the coronavirus pandemic, European Neuropsychopharmacology, 2020,No 35,p12-16
 32. رضایی، امید و نوغانی، محسن (1396). بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 14، شماره 2، ص 32-38.