مدیریت جهادی و جهادگران: نقش پشتیبان در هماهنگی جهادگران و بیماران در کنترل بیماری کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه علوم ورزشی دانشگاه قم

2 دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد قم

چکیده

در این ایام، جهان با مفهومی بسیار سهمناک به نام کرونا ویروس آشنا شد. ویروسی که به تنهائی عجز بشر خصوصاً جهان پیشرفته غربی باآن‌همه ادعا و امکانات محیرالعقول را در برابر قدرت لایزال الهی به‌روشنی آشکار ساخت. در این میان ایران اسلامی با اتکا به جهادگران مخلص و جان‌برکف خود، نقش بسزایی در کنترل ویروس کرونا ایفا نمود و در کنار دولت و با اتکا به توان‌بخش مردمی و جهادگر خود، به کمک مردم شتافت. این پژوهش به دنبال بررسی مدیریت جهادی و جهادگران: نقش پشتیبان در هماهنگی جهادگران و بیماران در کنترل بیماری کرونای شهر قم، است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی مفهوم مدیریت جهادی، گروه‌های جهادی، پشتیبان و نقش آن‌ها در کنترل ویروس کرونا خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی- ‌تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان داد که حضور نیروی پشتیبان در گروه‌های جهادی باعث سرعت عمل و صرفه‌جویی در زمان و امکانات جهت کمک به مردم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jahadi and Jahadist Management: The Supportive Role in Coordinating Jahadists and Patients in Controlling Corona Virus Disease

نویسندگان [English]

 • Tahereh Nedaei 1
 • Mohammad Dakhili Ranjjo 2
1 Assistant professor in Qom University
2 Associate Professor of Laboratory Sciences, Medical Faculty, Qom Azad University
چکیده [English]

These days, the world is familiar with a very terrible concept called the corona virus. A virus that has disclosed the incapability and frustration of human beings and communities against the boundless power of God, especially in the advanced Western world with all its unbelievable facilities. Meanwhile, Islamic Republic of Iran, relied on sincere and self-devoting Jihadists and played a significant role in controlling the corona virus and rusehed to aid its people along with the government. This study tried to investigate the Jihadists’ management and their supporting role in helping patients and controlling Corona Virus Disease in Qom city. In this regard, it was attempted to examine the concept of Jihadi management, Jihadi groups and support and their role in controlling the corona virus. The research method was descriptive-analytical. The results of this study showed that the presence of support forces in Jihadi groups sped up the operation and saved time and facilities needed to help the people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona
 • Jahadi Management
 • Jahadi Groups
 • Supporter
 1. Zarea Gavgani, V. (2020). Infodemic in the Global Coronavirus Crisis. Depiction of Health, Vol.11, No.1, 1-5.
 2. H.O. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation 2020. [Available from: https://www.who.int/ emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019].
 3. Yang, Y., Shang, W., Rao, X. (2020). Facing the COVID‐19 outbreak: What should we know and what could we do?, Journal of Medical Virology, Vol.92, 536-537.
 4. Tavakoli, A., Vahdat, K., Keshavarz, M. (2020). Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): An Emerging Infectious Disease in the 21st Century, Iran South Med J, Vol.22, No.6, 432-450.
 5. Farnoosh, G., Alishiri, G., Hosseini Zijoud, S R., Dorostkar, R., Jalali Farahani, A. (2020). Understanding the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease (COVID19) Based on Available Evidence - A Narrative Review, J Mil Med, Vol.22, No.1, 1-11.
 6. Zhang, F., Shang, Z., Ma, H., Jia, Y., Sun, L., Guo, X., et al. (2020). High risk of infection caused posttraumatic stress symptoms in individuals with poor sleep quality: A study on influence of coronavirus disease (COVID19) in China, Med Rxiv, Vol.1, 58-62.
 7. Malta, M., Rimoin, AW., Strathdee, SA. (2020). the coronavirus 2019-nCoV epidemic: Is hindsight 20/20, E Clinical Medicine, Vol.1, 20-24.
 8. De Wit, E., van Doremalen, N., Falzarano, D., Munster, VJ. (2016). SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses, Nat Rev Microbiol, Vol.14, No.8, 523-534.
 9. Mohammadzadeh A. (2020). Effectiveness of Electronic Health Care and Drug Monitoring Program to Prevent COVID-19 and Adherence to Therapeutic Regimen in Patients with Ischemic Heart Disease- A Pilot Study, Journal of Military Medicine, Vol.22, No.2, 139-146.
 10. احتشامی، علی؛ بیات، بهرام؛ سام دلیری، سید کاظم؛ شعبانی، ناصر (1398). الگوی پیش‌بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان‌شهرها، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، 21(1)، 29-59.
 11. حسنی نیک، محمدعلی؛ مختاریان پور، مجید (1397). عقلانیت مدیریت جهادی، فصلنامه مدیریت اسلامی، 26(4)، 79-106.
 12. پور صادق، ناصر (1396). شناسایی و تبیین فرهنگ‌سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12(2)، 175-197.
 13. محمدی مقدم، یوسف (1398). ارائه چارچوب سیستم‌های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی، نشریه علمی انتظام اجتماعی، 15(4)، 25-47.
 14. دعاگویان، داوود؛ بختیاری، لطفعلی (1395). ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12(1)، 119-138.
 15. موسی زاده، زهره؛ کشاورز، سوسن؛ مقدم، فرشته (1397). کاربست مؤلفه‌های مدیریت جهادی در سازمان‌های آموزشی، دو فصلنامه علمی-ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 6(11)، 5-28.
 16. هاشمی گلپایگانی، سید محمدحسین؛ لطیفی، میثم؛ یخچالی، مصطفی (1395). شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمان‌های جهادی، مدیریت اسلامی، 24(2)، 135-165.
 17. رحیمی، علیرضا؛ اسدی، علی (1394). تبیین فعالیت گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به مناطق محروم روستایی در عرصه کشاورزی، سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 18. فیروزآبادی، سید احمد؛ جعفری، محسن (1395). مطالعه قابلیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بومی دین‌محور در حل چالش‌های پیش روی توسعه اجتماع‌محور روستایی، مورد مطالعه: گروه جهادی طلاب عباد، الگوی پیشرفت اسلامی، 4(7)، 153-173.
 19. عندلیب، علیرضا (1396). درس‌ها و آموزه‌های مهندسی جنگ در دفاع مقدس: الگوی مدیریت جهادی- علمی برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مدیریت شهری، 16(3)، 31-47.
 20. یخچالی، مصطفی؛ لطیفی، میثم؛ پور صادق، ناصر؛ هاشمی گلپایگانی، سید محمدحسین (1397). واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت، اندیشه مدیریت راهبردی، 12(1)، 49-80.
 21. Saadatmand, S., Haji Gholami Esfahani, Z., Dakhili M. (2017). Evaluation of CTX-M-1 Beta Lactamase Gene in Escherichia Coli isolated from the urine tract infections of patients by PCR method. Qom Univ Med Sci J. 11(6): 28-35. [in Persian]
 22. پور صادق، ناصر؛ ذاکری قزاآنی، زهرا (1394). بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 7(4)، 95-116.
 23. کوشکی، امین (1393). مدیریت جهادی چیست؟ (با تأکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)، سایت خبری سلام سربدار، پایگاه خبری تحلیل شهرستان سبزوار، بخش سیاست، کد مطلب 7079، 6/1/1393.
 24. عزتی، مصطفی (1393). واکاوی مفهوم مدیریت جهادی؛ http://www.borhan.ir /NSite /FullStory /News /?Id=7041
 25. زواره، علیرضا (1390). راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در نظام اداری، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، نشر دفتر نماینده ولی‌فقیه.
 26. افتخاری، اصغر؛ زرگر زاده، محمدعلی؛ شمشیری، مهدی (1397). مؤلفه‌های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، 18(2)، 53-87.
 27. سلطانی، محمدرضا (1393). مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، 22(2)، 9-39.
 28. محمدرضا بیگی، رضا؛ نوروزی، محمد (1395). شناسایی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان جهادی (بررسی موردی یک تجربه واقعی)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 19(71)، 58-82.
 29. قائدعلی، حمیدرضا؛ مشرف جوادی، محمدحسین (1393). بررسی ویژگی‌های جهادگران در قالب مؤلفه‌های هوش معنوی، مطالعات راهبردی بسیج، 17(76)، 97-118.
 30. موسوی خمینی، روح‌الله (1361). صحیفه نور، (مجموعه رهنمودهای امام خمینی)، جلد هشتم، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 31. صادقی، فتح‌اله؛ قاسمی، لطف‌اله (1388). تلفیق فرهنگ جهادی با فرهنگ‌سازمانی برای پی اندازی یک ساختار نو فرهنگ‌سازمانی جهاد، تهران: مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، 132-144.
 32. مرتضوی، مهدی؛ زارع پور نصیرآبادی، فضل‌الله (1391). فرهنگ‌سازمانی جهادی: عامل کلیدی مدیریت جهادی، مجله مهندسی فرهنگی، 7(71 و 72)، 100-115.
 33. بوداقی، حسین؛ شادی، سمیرا (1393). ابعاد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر، تهران: سومین همایش بین‌المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی.
 34. تولایی، روح‌الله؛ شکوهیار، سجاد (1393). ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 19، 15-37.
 35. حجازی فر، سعید (1394). چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی، مدیریت اسلامی، 23، 95-122.
 36. دانایی‌فرد، حسن، باقری‌کنی، مصباح‌الهدی؛ حجازی فر، سعید (1394). شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های فضیلت ‌محور و جهادی، مدیریت اسلامی، 12، 45-72.
 37. فرهی، علی؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ سلطانی، محمدرضا؛ محمدیان، یدالله (1395). طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی، پژوهشنامه مدیریت منابع انسانی، 8، 53-83.
 38. عامل‌اردستانی، حمیدرضا؛ امینی، محمدتقی؛ فروزنده دهکردی، لطف‌الله؛ محمودی میمند، محمد (1396). طراحی الگوی مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس بر اساس ابعاد چهارگانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی، مطالعات راهبردی بسیج، 74.
 39. ظهوریان ابوترابی، میثم؛ مرتضوی، سعید؛ لگزیان، محمد؛ فراحی، محمدمهدی (1397). شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ­سازمانی جهادی با تکیه‌بر تجربه مدیران جهاد سازندگی، فصلنامه مدیریت اسلامی، 26(1)، 147-181.
 40. نصیری راد، مهدی (1399). گروه‌های جهادی در پساکرونا ظرفیت خود را به سمت جهش تولید سوق بدهند، بازیابی از: http://www.gilanestan.ir/
 41. پارسینه (1398). ۹ توصیه رهبر انقلاب به اعضای‌ گروه‌های ‌جهادی و بسیج ‌سازندگی. بازیابی ‌از: https://www.parsine.com/fa/news/ 550201/
 42. ایرنا (1399)، تولید ۲۲ هزار ماسک توسط گروه‌های جهادی در قم، بازیابی از: https://www.irna.ir/news/83745836/
 43. خبرگزاری کیهان (1399). همدلی گروه‌های جهادی وجه تمایز مبارزه ایرانیان، بازیابی از: http://kayhan.ir/ fa/news/ 186834
 44. خبرگذاری بسیج (1399). ۳۰۰۰ نیروی جهادی در قم خدمت‌رسانی می‌کنند، بازیابی از: https://basijnews.ir/fa/news/ 9231357/
 45. خبرگزاری کیهان (1399). قم الگوی رزمایش همدلی، بازیابی از: http://kayhan.ir/fa/news/186830/
 46. خبرگزاری مهر (1399). حضور نیروهای داوطلب از شاخصه‌های بارز مبارزه با کرونا در ایران، بازیابی از: https://www.mehrnews.com/ news/4934923/
 47. خسروی، علی‌اکبر (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال‌کاری آنان در بخش آموزش سازمان توسعه و تجارت ایران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 3(2)، 125-141.
 48. خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن (1387). نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی، فصلنامه آموزش عالی، 1(3)، 119-125.
 49. علمداری، شهرام (1389). الگوها و دیدگاه‌ها در مدیریت بحران، تهران: نشر بوستان حمید، چاپ اول، 248 ص.
 50. برامکی، افشین؛ بارونی، طیبه (1394). تبیین راهبردها و مؤلفه‌های مدیر و مدیریت جهادی در سازمان‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
 51. مخدومی، مرتضی؛ روشنی، رضا؛ سیفی، حاتم (1397). تبیین ساختار مناسب سیستم آماد و پشتیبانی تیپ‌های نیرو مخصوص واکنش سریع، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14(46)، 55-80.