تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی- دانشگاه پیام نور

2 استاد یار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بحران، دانشگاه یورک، کانادا

چکیده

پس از سوانح طبیعی یکی از مهمترین وجوه بازسازی، بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده و تداوم روند فعالیت آنهاست. با این حال هنگام وقوع سوانح طبیعی معمولاً توجه برنامه‌ریزان و متولیان امر بازسازی به ­منظر کالبدی متمرکز بوده و مقوله بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک مورد غفلت قرار­ می‌گیرد. در نتیجه چگونگی بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک چالشی بزرگ در مناطق سانحه‌دیده است و انتخاب رویکرد درست و مناسب مبتنی ­بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه متأثر بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش کیفی حاضر با ­هدف واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک پس ­از زلزله سال 1396 کرمانشاه بااستفاده از روش پدیدارشناسی و رهیافت کلایزی انجام شده است. به این­ منظور، به­ کمک روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و ملاکی تجارب­ زیسته­ 36 نفر از مالکان کسب‌وکارهای مختلف آسیب‌دیده شهری و روستایی بااستفاده از مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند بررسی شد. به‌‌منظور رعایت ویژگی‌های کیفی پژوهش از سه ملاک قابل ‌قبول بودن، تأییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. نتایج تحلیل محتوای استقرایی داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک شامل 157 مفهوم و 8 دسته از عوامل مؤثر ­بر بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک شامل عوامل مدیریتی و اقتصادی، نظارتی و اجرایی، فردی و سازمانی، فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی و فرآیندی، حقوقی و قانونی، اطلاع‌رسان و آگاهی‌بخش و عوامل خارجی و غیربومی منتج شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توجه‌ به عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده روند بازآفرینی آنها را تسهیل و تسریع کرده و زمینه را برای استمرار معاش و کسب درآمد برای بازماندگان از سانحه فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Analysis of Factors Influencing Post-Crisis Businesses Recovery Case Study of earthquake affected small businesses of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Ayoub Pazhouhan 1
  • bijan rezaee 2
  • Nader Naderi 2
  • ali asgari 3
1 Ph.D Student in Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University ,Kermanshah, iran
2 Assistant Professor , Faculty of Social Sciences, Razi University ,Kermanshah, iran
3 Associate Professor, Disaster & Emergency Management & Associate Director of Advanced Disaster, Emergency and Rapid Response Simulation (ADERSIM) School of Administrative Studies-Faculty of Liberal Arts & Professional Studies, York Univer
چکیده [English]

After natural disasters, one of the most important aspects of recovery is to rebuild the affected small businesses and
that is the continuation of their activity. However, when natural disasters occur, the focus of the planners and executives
on recovery is usually physically focused and the neglect of small business recovery is neglected. As a result,
recovery of small businesses is a major challenge in disastered areas, and choosing the right approach based on the
economic, social and cultural conditions of the affected community is crucial. Accordingly, the purpose of this study
was to analyze the factors affecting the recovery of small businesses after the Kermanshah earthquake in 2017, using
the phenomenological approach and the Colaizzi approach. To this end, the lived experiences of 36 affected urban and
rural business owners were analyzed using in-depth semi-structured interviews using purposeful and criterion sampling
methods. In order to comply with the qualitative characteristics of the research, three criteria of acceptability,
validity and Dependability were used. The results of the inductive content analysis of the data obtained from the interviews
identified and prioritize the factors affecting small business recovery, including 157 concepts and h categories
of factors affecting small business recovery including managerial and economic factors, Supervisory and executive,
individual and organizational, cultural and social, infrastructure and process, legal and legitimate, informants, and
external and non-native factors resulted. Research findings show that attention to factors affecting the recovery of affected
small businesses facilitates and accelerates their recovery process and provides the basis for survivors to survive
and earn money from trauma survivors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Phenomenology
  • Small Business Recovery
  • Business Continuity Management
1-     خمر، غلامعلی و رخشانی، امین­الله (1394). نقش راهکارهای مدیریت بحران در جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله؛ مطالعه­ موردی: شهر خرم‌­آباد. جغرافیا و توسعه، شماره 41، 147-160.
2-     حسنی، نعمت (1383). ضرورت بازنگری در مدیریت بحران زلزله در ایران، مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن، نشریه­ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1 (198)، 37-49.
3-      Morrish, S. C., & Jones, R. (2019). Post-disaster business recovery: An entrepreneurial marketing perspective. Journal of Business Research.
4-      Orhan, E. (2014). The role of lifeline losses in business continuity in the case of Adapazari, Turkey. Environmental Hazards, 13(4), 298-312.
5-      Corey, C. M., & Deitch, E. A. (2011). Factors affecting business recovery immediately after Hurricane Katrina. Journal of Contingencies and crisis management, 19(3), 169-181.
6-      Xiao, Y., & Van Zandt, S. (2012). Building community resiliency: Spatial links between household and business post-disaster return. Urban Studies, 49(11), 2523-2542.
7-      Miles, S. B., & Chang, S. E. (2006). Modeling community recovery from earthquakes. Earthquake Spectra, 22(2), 439-458.
8-      Xiao, Y., & Peacock, W. G. (2014). Do hazard mitigation and preparedness reduce physical damage to businesses in disasters? Critical role of business disaster planning. Natural Hazards Review, 15(3), 04014007.
9-      Zolin, R., & Kropp, F. (2007). How surviving businesses respond during and after a major disaster. Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 1(2), 183-199.
10-  Snedaker, S. and C. Rima (2014) Business continuity and disaster recovery overview. In: Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals. Syngress, Boston. 1-28.
11-  Watters, J., & Watters, J. (2014). Disaster Recovery, Crisis Response, and Business Continuity: A Management Desk Reference. Apress.
12-  Cremen, G., Seville, E., & Baker, J. W. (2020). Modeling post-earthquake business recovery time: An analytical framework. International Journal of Disaster Risk Reduction, 42, 101328
13-  Powell, F., & Harding, A. (2009). Business recovery and the rebuilding of commercial property. In Proceedings of'Shaken Up'a workshop on recovery following the Gisbourne Earthquake. Wellington: Opus (pp. 38-59).
14-  Li, F., Zhou, T., & Wang, L. (2019). Factors associated with continued operation of businesses after an earthquake: A case study from Lushan, China. Disasters.
15-  Maitra, S. (2010). Disaster recovery and business continuity planning. In Proceedings of the International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology (pp. 1001-1001).
16-  Guidry, P. E., Vaughn, D., Anderson, R. P., & Flores, J. (2015). Business continuity and disaster management: Mitigating the socioeconomic impacts of facility downtime after a disaster. IEEE Industry Applications Magazine, 21(5), 68-77.
17-  Nakatani, N., Murao, O., Meguro, K., & Terumoto, K. (2016). Business Recovery Conditions of Private Enterprises after the 2011 Great East Japan Earthquake and Issues on Business Continuity Measures for Large-Scale Disaster Management—A Case Study of Small and Medium-Sized Enterprises in Miyagi—. IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 99(8), 1539-1550.
18-  Webb, G. R., Tierney, K. J., & Dahlhamer, J. M. (2002). Predicting long-term business recovery from disaster: A comparison of the Loma Prieta earthquake and Hurricane Andrew. Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards, 4(2), 45-58.
19-  Sydnor, S., Niehm, L., Lee, Y., Marshall, M., & Schrank, H. (2017). Analysis of post-disaster damage and disruptive impacts on the operating status of small businesses after Hurricane Katrina. Natural Hazards, 85(3), 1637-1663.
20-  Dahlhamer, J. M., & Tierney, K. J. (1998). Rebounding from disruptive events: business recovery following the Northridge earthquake. Sociological spectrum, 18(2), 121-141.
21-  Tierney, K. J., Webb, G. R. (2001). Business vulnerability to earthquakes and other disasters (Preliminary Paper No. 320). Newark: Disaster Research Center, University of Delaware.
22-  Marshall, M. I., & Schrank, H. L. (2014). Small business disaster recovery: a research framework. Natural Hazards, 72(2), 597-616.
23-  Zhang, Y., Lindell, M. K., & Prater, C. S. (2009). Vulnerability of community businesses to environmental disasters. Disasters, 33(1), 38-57.
24-  Asgary, A., Anjum, M. I., & Azimi, N. (2012). Disaster recovery and business continuity after the 2010 flood in Pakistan: Case of small businesses. International journal of disaster risk reduction, 2(1), 46-56.
25-  Dietch, E. A., & Corey, C. M. (2011). Predicting long‐term business recovery four years after Hurricane Katrina. Management Research Review, 34(3), 311-324.
26-  Hagelman, R. R., Connolly, M. H., Zavar, E. M., & Dahal, K. R. (2012). Disaster reconstruction and business geography following the 2007 Greensburg, Kansas Tornado. Environmental Hazards, 11(4), 283-302.
27-  Rose, A., & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73-83.
28-  Wasileski, G., Rodríguez, H., & Diaz, W. (2011). Business closure and relocation: a comparative analysis of the Loma Prieta earthquake and Hurricane Andrew. Disasters, 35(1), 102-129.
29- پژوهشگاه بین‌­المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (1396). گزارش زمین‌لرزه 21 آبان 1396 استان کرمانشاه.
30-  Lindell, M. K., & Perry, R. W. (1998). Earthquake impacts and hazard adjustment by acutely hazardous materials facilities following the Northridge earthquake. Earthquake Spectra, 14(2), 285-299.
31-  Whitney, D. J., Dickerson, A., & Lindell, M. K. (2001). Nonstructural seismic preparedness of Southern California hospitals. Earthquake Spectra, 17(1), 153-171.
32-  Rose, A. Z. (2009). A framework for analyzing the total economic impacts of terrorist attacks and natural disasters. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 6(1), 1-17.
33-  Alesch, D. J., Holly, J. N., Mittler, E., & Nagy, R. (2001). Organizations at risk: What happens when small businesses and not-for-profits encounter natural disasters?
34-  McClure, D. L. (2000). Disaster recovery for small businesses. Central US Earthquake Consortium Journal, 7(1), 10.
35-  Webb, G. R., Tierney, K. J., & Dahlhamer, J. M. (2000). Businesses and disasters: Empirical patterns and unanswered questions. Natural Hazards Review, 1(2), 83-90.
36-  Green, R., Miles, S., Gulacsik, G., & Levy, J. (2008). Business recovery related to high-frequency natural hazard events.
37-  Yoshida, K., & Deyle, R. E. (2005). Determinants of small business hazard mitigation. Natural Hazards Review, 6(1), 1-12.
38-  Cochrane, H. C. (1992). Overview of economic research on earthquake consequences. The Economic Consequences of a Catastrophic Earthquake, 100-111.
39- ارژنگی، سولماز (1390). بررسی روند بازسازی کسب‌وکارهای کوچک پس ­از زلزله بم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه بازسازی پس­ از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
40- فلاحی، علیرضا و ارژنگی، سولماز (1393). تداوم کسب‌وکارهای کوچک در طراحی شهری مقاوم پس ­از زلزله سال 1382 بم، صفّه، 24 (65)، 95-112.
41-  Kemp, H. (2017). The Survival of Small Businesses in Northeastern Florida After a Natural Disaster, PhD Thesis in Business Administration, Walden University, College of Management and Technology.
42-  Ihsan Özdemir, A., Hafezi, H., Asgary, A. (2017). Factors affecting small business disaster recovery: 2013 Calgary flood case, Journal SYLWAN, 161, 40-65.
43-  Huang, L., Wang, L., & Song, J. (2018). Post-disaster business recovery and sustainable development: a study of 2008 Wenchuan Earthquake. Sustainability, 10(3), 651.
44-  Li, F., Zhou, T., & Wang, L. (2019). Factors associated with continued operation of businesses after an earthquake: A case study from Lushan, China. Disasters.
45-  Lee, J. (2019). Business recovery from Hurricane Harvey. International journal of disaster risk reduction, 34, 305-315.
46-  Cremen, G., Seville, E., & Baker, J. W. (2020). Modeling post-earthquake business recovery time: An analytical framework. International Journal of Disaster Risk Reduction, 42, 101328
47- لطف­آبادی، حسین؛ نوروزی وحیده و حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش­‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران، نوآوری­های آموزشی، 6 (21)، 109-140.
48-  Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Commentary: Using Mixed Methods in Research Studies-an Opportunity with Its Challenges. International Journal of Multiple Research Approaches, 4(3), 186.
49- ایران‌منش، محمد (1396). الگویی نو در کمک‌رسانی‌های انسان‌­دوستانه؛ اولویت اشتغال‌زایی در کمک‌رسانی‌های پس از حادثه (بر اساس تجارب زلزله‌های بم و قره‌­داغ آذربایجان شرقی)، تهران: انتشارات صمدیه، چاپ اول.
50- بینش، نگین و امیدوار، بابک (1394). بازتوانی اقتصادی پس ­از سانحه (مطالعه‌ موردی: روستاهای زلزله‌زده استان لرستان)، راه و ساختمان، شماره‌های 106 و 107، 52-67.
51-  Aldrich, D. P. (2011). The power of people: social capital’s role in recovery from the 1995 Kobe earthquake. Natural hazards, 56(3), 595-611.
52-  Asgary, A., Azimi, N., & Anjum, M. I. (2013). Measuring small businesses disaster resiliency: case of small businesses impacted by the 2010 flood in Pakistan. International Journal of Business Continuity and Risk Management, 4(2), 170-187.