مقایسه‏ ی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر در مدیریت خطر زنجیره‏ ی تأمین به روش الکتر I فازی و روش نمونه‎گیری جک‏ نایف همراه با تحلیل بازه ‏ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان‏ و ‏بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان‏ و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

با توجه به تغییرات سریع و گسترده‏ی زنجیره ‏ی تأمین، سازمان‏ها برای بقا در چرخه‏ ی رقابت و به منظور اجرای مدیریت اثربخش زنجیره‏ ی تأمین باید فرآیند شناسایی و ارزیابی دقیق خطر را انجام دهند. در مواقعی که به علت کمبود نیروی متخصص و یا محدودیت زمانی اطلاعات اندکی در دست است، برخی از مدل‏های موجود رتبه ‏بندی دقیقی از خطرهای زنجیره‏ ی تأمین ارائه نمی ‏دهند. برای رفع این مشکل، در این مقاله، از روش نمونه‏ گیری مجدد جک‎نایف استفاده شده است. علاوه بر این، تعیین مقدار دقیق خطر در واقعیت امری مشکل است؛ بدین منظور، در این تحقیق، از حالت فازی و روش تحلیل بازه‏ای برای برآورد خطر‏ها به شکل بازه با توجه به مفهوم فاصله‏ ی اطمینان و آرای متخصصان استفاده شده است؛ از این رو، این مقاله با استفاده از روش الکتر I فازی و همچنین روش نمونه‏ گیری مجدد جک‏ نایف و تجزیه‏ وتحلیل بازه ‏ای به ارزیابی و رتبه ‏بندی عوامل مؤثر در مدیریت خطر زنجیره ‏ی تأمین پرداخته شده است. نتایج محاسبات نشان می ‏دهد که روش نمونه‏ گیری مجدد جک ‏نایف همراه با تحلیل بازه‏ ای رتبه‏ بندی دقیق‏ تری در مقایسه با روش الکتر I فازی ارائه می ‏دهد و عامل محیط بیرونی دارای بیشترین اهمیت و عامل پشتیبانی دارای کمترین اهمیت است. همچنین، در بین خطرهای مرتبط با عامل محیط بیرونی، مسائل سیاسی بیشترین اهمیت و مسائل اجتماعی کمترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing affective factors Ranks in the supply chain Management by using Fuzzy ELECTRE (І) method and ackknife resampling method with an Interval Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Edalat Sarvestani 1
  • Mohammad Reza Shahraki 2
1 MSc. Student of Industrial Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, IRAN
2 Assistant Professor, Industrial Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, IRAN.
چکیده [English]

Due to rapid and extensive changes in the supply chain and to survive in competitive cycle, to have an effective supply chain management, origizations have to identify and assess risks accurately. In situations that the number of experts are not enough so, we encounter lack of sufficient information, some existent methods cannot present accurate ranking of the supply chain risks. To solve this problem, in this paper we used jackknife resampling method. moreover, Because of the difficulty of determining the exact amount of risks in real world, in this paper Fuzzy calculation interval analysis technique which was based upon confidence interval and experts opinions is applied. So in this article by means of Fuzzy ELECTRE(I) techniqe and also jackknife re-sampling method and interval analysis we pursue assessment and ranking of effective factors in the risk management of supply chain. Calculation results show that Jackknife resampling method along with interval analysis can provide more exact ranking that fuzzy ELECTRE(I) and external environment factor and related factor to the supporting system are the most and the least important factor respectively and among the risks associated with external environment, political issue are the most important factors and the least significant rank belongs to social issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking Risk
  • supply chain
  • Fuzzy ELECTRE(I)
  • Jackknife resampling method
  • Interval Analysis
1.  Khan, O.; Burnes, B. (2007). Risk and Supply Chain Management: Creating a Research Agenda. The International Journal of Logistics Management, 197-216.
2. Sinha, P. R.; Whitman, L. E.; Malzahn, D. (2004). Methodology to Mitigate Supplierrisk in an Aerospace Supply Chain. Supply Chain Management: An International Journal, 154-168.
3. Russell, R.; Taylor, B. (2001). Operations Management (3rd ed) Upper SaddleRiver. New Jersey: PrenticeHall.
4. Tummala, R.; Schoenherr, T. (2011). Assessing and Managing Risks Using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP). Supply Chain Management: An International Journal, 474-483.
5. Lee, E.; Park, Y.; Shin, J. G. (2009). Large Engineering Project Risk Management Using a Bayesian belief Network. Expert Syst. Appl. 36, 5880-5887.
6. میرغفوری، ح.، مروتی شریف آبادی، ع.، اسدیان اردکانی، ف. (1391). مدیریت ریسک زنجیره‏ی تأمین: مفاهیم و کاربردها. نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان، پنجم شهریور.
7. Manuj, I.; Mentzer, J. (2008). Global Supplychain Risk Management Strategies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 223-192.
8. Olson, D. L.; Wu, D. (2011). Risk Management Models for Supply Chain: A Scenario Analysis of Outsourcing to China. Supply Chain Management: An International Journal, 401-408.
9. Ebrahimnejad, S.; Mousavi, S. M.; Mojtahedi, S. M. H. (2009). A Fuzzy Decision Making Model for Risk Ranking with Application to the Onshore Gas Refinery. Int. J. Bus Contin. Risk Manage 1, 38-66.
10. عدالت سروستانی، م. ر.، شهرکی، م. ر. (1392). ارائه‏ی مدلی برای رتبه‏بندی ریسک پروژه‏ها به روش نمونه‏گیری مجدد جک‏نایف همراه با تحلیل بازه‏ای. دهمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، 7 و 8 بهمن ماه.
11. Zhou, H.-B.; Zhang, H. (2010). Dynamic Risk Management System for Large Project Construction in China. Proc. Geo. Florida Conf. Adv. Anal. Model Des.
12. Makui, A.; Mojtahedi, S. M. H.; Mousavi, S. M. (17-10). Project Risk Identification and Analysis based on Group Decision Making Methodology in a Fuzzy Environment. Int. J. Manage. Sci. Eng. Manage. 5 (2), 108-118.
13. Cucchiella, F.; Gastaldi, M. (2006). Risk Management in Supply Chain: A Realoption Approach. Journal of Manufacturing Technology Management, 700-720.
14. Christopher, M.; Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. International Journal of Logistics Management, 1-13.
15. Sofyalıoğlu Ç.; Kartal, B. (2012). The Selection of Global Supply Chain Risk Management Strategies by Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process-a Case from Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1448-1457.
16. شاه‏بندرزاده، ح.، مصلی‏نژاد، ل. (1391). ارائه‏ی مدل سلسله‏مراتبی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در زنجیره‏ی تأمین. دانشکده‏ی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم.
17. Mousavi, R. et al. (2011). A Novel Approach based on Non-Parametric Resampling with Interval Analysis for Large Engineering Project Risks. Saf. Sci. 49, 340-1348.
18. Zoubir, A. M.; Boashash, B. (1998). The Bootstrap and Its Application in Signal Processing. IEEE Signal Process. Mag. 15 (1), 56-76.
19. Ramachandran, K. M.; Tsokos, C. P. (2009). Mathematical Statistics with Applications. Amsterdam; Boston: Academic Press.
20. Zimmermann, H. J. (1991). Fuzzy Set Theory and Its Applications (Second ed.). Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
21. رضوان قهفرخی، ت.، شهلایی مقدم، ا.، حجازی، س. (1385). اسفند ماه. یک رویکرد فازی بر اساس مفهوم الکتره I برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، International Project Management Conference.
22. Zadeh, L. A. (1975). The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning. Information Sciences, 8, 199-249 (I); 301-357 (II).
23. Ebrahimnejad, S.; Mousavi, S. M.; Mojtahedi, S. M. H. (2008). A Fuzzy BOT Project Risk Evaluation Model in Iranian Power Plant Industry. Proc. 5th IEEE Int. Conf. onInd. Eng. Eng. Manag. Singapore, 1038-1042.
24. Mojtahedi, S. M. H.; Mousavi, S. M.; Makui, A. (2008). Risk Identification and Analysis Concurrently: Group Decision Making Approach. Proc. 4th IEEE Int. Conf. Manag. Innov. Technol. (ICMIT), Thailand, 299-304.
25. Mojtahedi, S. M. H.; Mousavi, S. M.; Makui, A. (2010). Project Risk Identification and Assessment Simultaneously Using Multi-Attribute Group Decision Making Technique. Saf. Sci. 48 (4), 499-507.
26. Project Management Institute (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), fourth ed. Proj Manage Inst., Newton Square, PA.
27. Moore, R. E. (1979). Methods and Applications of Interval Analysis. Society forIndustrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA.
28. Sayadi, M. K.; Heydari, M.; Shahanaghi, K. (2009). Extension of VIKOR Method for Decision Making Problem with Interval Numbers. Appl. Math. Model. 33 (5), 2257-2262.
29. مظاهری، ع.، کرباسیان، م.، شیرویه‏زاد، ه. (1390). شناسایی و اولویت‏بندی ریسک‏های زنجیره‏ی تأمین در سازمان‏های تولیدی با استفاده از تصمیم‏گیری چندمعیاره. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 1 و 2 تیرماه.