ارائه‌ی الگوی ارزیابی خطر‌پذیری(ریسک) بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت‌های حیاتی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

چکیده

رویکردهای متفاوتی در ارزیابی خطر‌پذیری شهری وجود دارد که ابعاد مختلف زندگی شهری را در بر می‌گیرد. فرایند و الگو پیشنهادی این مطالعه به دنبال تلفیق مفاهیم خطرپذیری در زیرساخت‌های حیاتی با اهداف برنامه‌ریزانه در نگاه آمایشی به شهر است. به این منظور ابتدا با استفاده از مفاهیم اندرکنش‌ درون‌زیرساختی و بین‌زیرساختی، روابط در شبکه زیرساخت‌های حیاتی تبیین شده و سپس آسیب‌پذیری و پیامدهای اجزای این زیرساخت‌ها با توجه به توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه فضا مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. برای دستیابی به این مهم، در الگو پیشنهادی از مفهوم "فروش از دست رفته" در ارتباط با عملکرد دارایی‌ها استفاده شده است. استفاده از این مفهوم علاوه بر افزودن ملاحظات آمایشی به مطالعه زیرساخت‌های حیاتی، امکان مقایسه بین دارایی‌های مختلف را نیز فراهم کرده‌است. برای عینی شدن این تحلیل، فرایند مذکور در یک منطقه شهری فرضی پیاده‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a New Model for Risk Assessment, Combining Critical Infrastructure Studies and Spatial Planning Criteria

نویسندگان [English]

  • Hanieh Nurollahi 1
  • Akram Barzegar 2
  • Farshid Evaz Abadian 2
  • Atefeh Soleimani 2
  • Arezu Alikhani 2
1 Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recent years have witnessed a significant growth in risk assessment literature in various fields, especially in the urban and infrastructure studies. According to the nature of risk assessment and urban life, there are many different kinds of approaches to this assessment. The proposed model in this article seeks to combine the notions of risk in critical infrastructure with urban planning and management objectives. In order to do so, firstly, the relations and inter and intra dependencies in different infrastructure networks were calculated and then the consequences and vulnerability of each asset in each network of infrastructure were assessed based on the distribution of population and activity. This was achieved using the notion of “lost sales” in the network which not only helped in providing a quantitative look to risk assessment but also made the comparison possible between assets. In order to test the proposed model, it was implemented in an imaginary urban area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service provision
  • critical infrastructure
  • interdependency
  • lost sale