ارزیابی تاثیر طراحی مسکن مناسب بر شهروندان در راهبرد های مدیریت بحران شهروندی (مورد مطالعه : شهر جدید پرند – تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/گروه هنر و معماری، بنیاد دانشنامه¬نگاری ایران

2 دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه بحران‌های بی‌سابقه‌ی بشری از قبیل بحران‌های اجتماعی و خانوادگی، معنوی و زیست‌محیطی، نمونه‌هایی چند از آثار بحران هویت در دوران معاصر است. هویت شهری از نوعی بارگزاری معنایی بر همه‌ی پدیده‌های شهری حرکت می‌کند که به‌صورت گسترده‌ای از فرآیند نظام ارزشی فرهنگی استفاده می‌کند. شهر، این امکان را به شهروند می‌دهد که از خلال فرآیند‌های کالبدی و حرکتی در تجربه‌ی فضای شهری، تشخص‌یابی و هویت‌یابی را برای خود ممکن کند. استفاده از الگوهای غربی در فضاهای شهری امروز ایران بی‌آن‌که تلاشی برای همخوانی آن انجام شده باشد، گسیختگی‌هایی را در متن آن به وجود آورده است. این شرایط گسیخته در زمینه‌ی مناسبات اجتماعی در بافت مسکونی نیز بروز کرده است: رشد حاشیه‌نشینی بدون توسعه‌ی شهروندی، جنبه‌هایی از بحران وضعیت اجتماعی مسکن و رفتار جمعی در شهر تهران هستند. عوارض فوق منجر به رفتارهای ناهنجاری می‌شود که خود به‌ خود در هرج و مرج اجتماعی بسط پیدا می‌کند. مطالعات آماری این تحقیق درگونه‌های نوین بافت مسکونی حاشیه‌ی شهر تهران، که به صورت مجتمع‌های مسکونی به‌منظور تثبیت جوامع چند قومی و چند فرهنگی در حاشیه‌ی شهر طراحی شده‌اند، دنبال می‌شود. این بافت‌ها با واقعیت فرهنگی غیرهمگنی روبه‌رو هستند و درست در زمانی ظاهر شده که هویت‌های ملی نیز تا بیشترین حد در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. مطالعه‌ی مورد نظر، مجتمع‌های مسکونی شهر پرند را شامل می‌شود که به‌شدت تحت تأثیر جوامع توسعه‌‌یافته وارد طراحی شهری ایران شده است و فراوانی رخدادهای ناموزون اجتماعی در این نوع از مسکن محاسبه شده است. تحقیق انجام شده در جزئیات بحران ناهنجاری‌های اجتماعی تحلیل شده‌اند و نشان می‌دهد که مجتمع‌های مسکونی بدون هویت شاخص فرهنگی با رفتارهای ضد اجتماعی قرینند. این امر به یک بحران هویتی (با مشخصه‌ی از خود بیگانگی‌های جمعی) منجر می‌شود که در صورت عدم پیش‌گیری، ممکن است مشکل‌آفرین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Social Crisis Management trough Suitable Housing Design. Case Study : Parand , Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Kamyar 1
  • Ali Akbar Taghvaee 2
1
2
چکیده [English]

Usnprecedented crises of human beings such as social, family, spiritual, and environmental crises are some examples of identity crisis in the contemporary times. Urban identity moves towards a kind of conceptual loading on all urban phenomena that widely uses cultural-value system process. A city enables citizens to find their identity in the course of structural and motional processes in the experience of urban space. Using western models in the current urban spaces ofIranhave led to disruptions in its context without any attempt for any harmony. Such disturbed conditions have been also appeared in social relationships in the residential context: Development of living in the suburbs without development of citizenship is an aspect of social crisis of housing and social behavior inTehran. The above effects result in abnormal behaviors that automatically extend to the social chaos.  Statistical studies of this research in modern types of residential context of the suburbs ofTehranare followed that have been designed in the form of residential complexes to stabilize multicultural and multi-ethnic societies in the suburbs. These textures are encountered with a non-homogenous cultural reality and have been exactly appeared when national identities are mostly threatened.  This research includes residential complexes of Parand Satellite Town that have been seriously included in the urban design of Iran under the influence of developed societies and frequency of anti-social events has been calculated in this type of housing. The present research has been analyzed the details of social abnormalities crisis and shows that residential complexes which do not have a clear cultural identity are in line with antisocial behaviors. This will lead to an identity crisis (characterized by social alienation) that may be problematic if it is not prevented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing in Tehran
  • Urban Identity
  • Social Abnormality
  • Urban Abnormality