ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گرایش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

3 استاد، دانشکده ژئوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

چکیده

استفاده‌ی بهینه و دسترسی به داده و اطلاعات مکانی در کشور نیازمند طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و راه‌اندازی زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) است. در همین راستا همه‌ساله سازمان‌ها طرح‌های GIS متعددی در کشور طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و طی سال‌های اخیر نیز راه‌اندازی زیرساخت داده‌های مکانی مد نظر قرار گرفته است. آنچه به نظر می‌رسد در اجرای این فعالیت‌ها مورد بی‌توجهی واقع شده است، فقدان تمهیداتی برای جلوگیری و یا کاهش ریسک‌های مرتبط با آن‌ها است. مطالعه‌ی ریسک همواره با ابهامات و عدم قطعیت همراه است و منطق فازی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند عدم قطعیت حاصل از ریسک را مدل‌سازی و به خوبی آن‌ها را طبقه‌بندی کند. این مقاله با ارائه‌ی چارچوبی بر پایه‌ی منطق فازی، به صورت تلفیقی به مطالعه‌ی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی و زیرساخت داده‌های مکانی سازمانی مجموعه‌ی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی پرداخته است. برای انجام تحقیق با کمک پرسش‌نامه‌هایی، نظرهای تعدادی از خبرگان جمع‌آوری و تعداد 34 مورد ریسک، شناسایی شد و بر اساس دو روش کلاسیک و فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نبود سرورهای پشتیبان ریسک رتبه‌ی اول (80/0- عدد ریسک) و ناکافی بودن بودجه‌ی رتبه‌ی دوم (76/0- عدد ریسک) را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در بررسی 10 ریسک دارای رتبه‌های برتر مشاهده گردید که ریسک‌های از نوع اجرایی و مدیریتی، غالب موارد را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a framework for risk assessment in Geographic Information Systems (GIS) and Corporate Spatial Data Infrastructure (SDI) based on fuzzy logic

نویسندگان [English]

  • Ali Kalantari oskuei 1
  • Mahdi Modiri 2
  • Aliasghar Alesheikh 3
  • Reza Hosnavi 2
1 PhD Student in GIS (Geographic Information System), Department of Civil Engineering Surveying, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assoc. prof., Malek ashtar University of technology, Tehran, Iran.
3 Professor, Geomatics Engineerig Faculty, K.N.Toosi University of technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Efficient use and access to spatial data in the country need design and implementation of Geographic Information System (GIS) and Spatial Data Infrastructure (SDI). In this regard, every year numerous GIS projects are designed and implemented and recently developing spatial data infrastructures has also been considered by organizations. What seems in performing these activities has been neglected, is the lack of measures to avoid or reduce risks associated with them. Risk assessment is associated with the ambiguity and uncertainty and Fuzzy logic terminology is one of the procedures that can be used for achieving the uncertainties due to risk modeling and simultaneously helps researcher classify them. This paper presents a framework based on fuzzy logic, to study SDI/GIS risks as an integrated tool for Agricultural Organization of East Azarbaijan province. In order to conduct this research, 34 questionnaires were distributed. The risk factors were extracted from experts' opinions and then the identified risks, based on both classical and fuzzy methods were analyzed. The results showed that lack of server/backup risk has the highest risk (risk value =0.8) and insufficient funds ranked second (risk value=0.76). Also among the 10 superior ranked risks, it was observed that, the type of administrative and management risks were contributed from the majority of the cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • Jahade Keshavarsi
  • Modeling
  • Spatial data
  • Threat