دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
اولویت بندی نقش پلها در شبکه ی معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه مطالعه ی موردی: شبکه ی شهر اصفهان
اولویت بندی نقش پلها در شبکه ی معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه مطالعه ی موردی: شبکه ی شهر اصفهان

محمد علی رهگذر؛ حسین حق شناس؛ شیرین رحیمی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 63-51

چکیده
  اختلال شبکه ی راه کیفیت زندگی استاندارد را در یک جامعه ی عادی به شدت کاهش می دهد و گاهی حتی جان انسان را در یک فاجعه تهدید می کند. شبکه ی حمل ونقل، همچنین نسبت به بلایای طبیعی و انسانی آسیبپذیر است. برای ...  بیشتر