اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علیرضا آزموده اردلان

مهندسی نقشه برداری (ژئودزی) استاد، دانشگاه تهران

ardalanut.ac.ir
021-61114383

جانشین سردبیر

محمد علی نکوئی

عمران - مدیریت ساخت دکتری تخصصی عمران - استادیار

ali.nekooiegmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mmodiriut.ac.ir

رضا حسنوی

مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hosnavimut.ac.ir

محمد رضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد،دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

جمشید صالحی صدقیانی

پژوهش عملیاتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

sadallame.edu

محمد ابراهیم سنجقی

مدیریت استراتژیک استاد، دانشگاه مالک اشتر

sanjaghimut.ac.ir

محمد علی نکوئی

عمران - مدیریت ساخت دکتری تخصصی عمران - استادیار

ali.nekooiegmail.com

ابوطالب شفقت

مدیریت صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

shafaghatmut.ac.ir

ناصر مهردادی

مهندسی عمران محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

mehrdadiut.ac.ir