دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

سردبیر


علیرضا آزموده اردلان استاد، دانشگاه تهران

مهندسی نقشه برداری (ژئودزی)

 • ardalanut.ac.ir
 • 021-61114383

جانشین سردبیر


محمد علی نکوئی دکتری تخصصی عمران - استادیار

عمران - مدیریت ساخت

 • ali.nekooiegmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی مدیری استاد - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برنامه ریزی شهری

 • mmodiriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا حسنوی استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری

 • hosnavimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا ثروتی استاد،دانشگاه شهید بهشتی

ژئومورفولوژی

 • rezasarvatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


جمشید صالحی صدقیانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش عملیاتی

 • sadallame.edu

اعضای هیات تحریریه


محمد ابراهیم سنجقی استاد، دانشگاه مالک اشتر

مدیریت استراتژیک

 • sanjaghimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد علی نکوئی دکتری تخصصی عمران - استادیار

عمران - مدیریت ساخت

 • ali.nekooiegmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابوطالب شفقت عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت صنعتی

 • shafaghatmut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناصر مهردادی استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

مهندسی عمران محیط زیست

 • mehrdadiut.ac.ir

مدیر داخلی


سیده منیژه نجات مدیر داخلی نشریه مدیریت بحران

جامعه شناسی

 • bohran.joemgmail.com
 • 22970299

مدیریت بحران

مدیر مسئول


مسعود دارابی استادیار

دکتری علوم اجتماعی

 • bohran.joemgmail.com