موضوعات = ارزیابی خسارت
پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 79-91

میلاد جانعلی پور؛ علی محمدزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ سعید امیرخانی