دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
ارزیابی اثر سناریوی کاربری آمایشی در خطر و خسارت سیل حوضه‏ ی آبخیز سد بوستان
ارزیابی اثر سناریوی کاربری آمایشی در خطر و خسارت سیل حوضه‏ ی آبخیز سد بوستان

زهرا پریسای؛ مجید اونق؛ واحد بردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 133-143

چکیده
  یکی از مهم‏ترین دلایل وقوع سیلاب و خسارات مالی و جانی ناشی از آن، تجاوز به حریم رودخانه و کاربری نامناسب اراضی است. یکی از ابزارهای مدیریتی پیش‏بینی شدت خسارات ناشی از سیلاب، برای مهار آن، پهنه‏بندی ...  بیشتر