دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
شناسایی و گروه‌بندی ریسک‌های احداث واحدهای صنعتی به‌وسیله روش دلفی و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده (مطالعه موردی: احداث کارخانه تراورس)
شناسایی و گروه‌بندی ریسک‌های احداث واحدهای صنعتی به‌وسیله روش دلفی و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده (مطالعه موردی: احداث کارخانه تراورس)

جعفر مصری؛ محمد رضا شهرکی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 141-148

چکیده
  یکی از ارکان اصلی توسعه اشتغال و کسب‌وکار در هر کشور واحدهای صنعتی آن کشور هستند. موفقیت در احداث واحدهای صنعتی به سازوکارها و عوامل دیگری ازجمله شناسایی و ارزیابی ریسک‌ آن‌ها بستگی دارد. از این‌رو ...  بیشتر