دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مقایسه‏ ی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر در مدیریت خطر زنجیره‏ ی تأمین به روش الکتر I فازی و روش نمونه‎گیری جک‏ نایف همراه با تحلیل بازه ‏ای
مقایسه‏ ی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر در مدیریت خطر زنجیره‏ ی تأمین به روش الکتر I فازی و روش نمونه‎گیری جک‏ نایف همراه با تحلیل بازه ‏ای

محمدرضا عدالت سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 107-117

چکیده
  با توجه به تغییرات سریع و گسترده‏ی زنجیره ‏ی تأمین، سازمان‏ها برای بقا در چرخه‏ ی رقابت و به منظور اجرای مدیریت اثربخش زنجیره‏ ی تأمین باید فرآیند شناسایی و ارزیابی دقیق خطر را انجام دهند. در ...  بیشتر