دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
رابطه مدیریت انتشار شایعات ناشی از بحرانهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی
رابطه مدیریت انتشار شایعات ناشی از بحرانهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی

امیر صحرا کار؛ مجید گلپرور

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  امنیت ملی به الزاماتی (اقدامات نرم یا سخت)‌ اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، نیروهای نظامی و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید. مقاله پیش‌رو حاصل پژوهش ...  بیشتر
شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل و ارائه الگوی بهینه
شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل و ارائه الگوی بهینه

مهدی خواجه امیری

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  پژوهش مذکور به‌منظور شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها از منظر پدافند غیرعامل در کشور انجام گردیده است که به جهت تصمیم‌ساز بودن برای مسئولین، تحقیق مذکور ازنظر اهداف ...  بیشتر