دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان
بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محبوبه عسکری؛ سجاد سیوندی پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 45-56

چکیده
  هر ساله بلایای طبیعی در سراسر جهان مرگ ومیر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند. در دهه های اخیر، بلایاو آثار آنها در تمام جهان سیر تصاعدی داشته و علل زیادی باعث افزایش بروز و تلفات ناشی ...  بیشتر