دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
آسیب‌شناسی تاب‌آوری فضایی شهری با تأکید بر توزیع بیمارستان‌ها(نمونه موردی: بیمارستان‌های مرکز شهر شیراز )
آسیب‌شناسی تاب‌آوری فضایی شهری با تأکید بر توزیع بیمارستان‌ها(نمونه موردی: بیمارستان‌های مرکز شهر شیراز )

صنم آفریدی؛ فرشته احمدی؛ علی سلطانی؛ محمود محمدی

دوره 10، ویژه نامه پدافند غیرعامل ، اسفند 1400، ، صفحه 75-91

چکیده
  وضعیت مطلوب دسترسی و مراجعه سریع‌تر، راحت‌تر و ایمن‌تر به کاربری‌های بهداشتی درمانی با تحلیل درست و اصولی سیستم‌های کاربری زمین و حمل‌ونقل حاصل می‌شود. نیاز مبرم به سیستم مناسب حمل‌ونقل برای دسترسی ...  بیشتر