دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی ، شهریور 1398، ، صفحه 25-33

چکیده
  در شرایط عدم اطمینان و ناپایدار فضای رقابتی عصر حاضر، مهمترین وظیفه مدیران برای حفظ و افزایش سرمایه های فکری و دارایی مشهود کسب و کار و برتری از رقبایشان، تصمیم گیری صحیح و بموقع می باشد. پیاده سازی سیستم ...  بیشتر