کلیدواژه‌ها = سرمایه اطلاعاتی
مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، شهریور 1398، صفحه 25-33

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی