دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی
شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی

سعید عزیزی؛ محمد مهدی رشیدی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 115-127

چکیده
  غالباً سازمان ها در کسب اهداف فردی و یا سازمانی با چالش های متفاوتی مواجه می شوند و در پی آن دچار بحران می گردند. بحران سبب بروزاختلال در سازمان می شود. مدیریت سازمان برای غلبه بر بحران نیازمند ابزار خاص ...  بیشتر