دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
سنجش میزان آسـیب پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل
سنجش میزان آسـیب پـذیری بافـت فرسـوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل

مریم ایلانلو؛ مینا بنی سعید

دوره 11، ویژه نامه پدافند ، اسفند 1401

چکیده
  شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیـت و ایمنـی در همـه ابعـاد کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌پذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر از دیدگاه ...  بیشتر