نویسنده = فاطمه رستمی یزدی
طراحی مدل فراترکیب بحران در خط‌مشی‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی

دوره 12، ویژه‌نامه پدافند اقتصادی، بهمن 1402، صفحه 19-33

فاطمه رستمی یزدی؛ سید وحید شالباف یزدی؛ علیرضا معطوفی؛ حمید عرفانیان خان زاده


طراحی مدل اجتناب از بحران ارزی در خط‌مشی گذاری‌های بانک مرکزی با رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 178-202

فاطمه رستمی یزدی؛ سید وحید شالباف یزدی؛ علیرضا معطوفی؛ حمید عرفانیان خان‌زاده