دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

سید محمد مهدی بنی حسینی؛ وحید برادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 113-127

چکیده
  با توجه به پیامدهای ناگوار حوادث غیرمترقبه که رخداد آنها عمدتاً اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی است، برنامه ریزی و آمادگیقبل از وقوع حوادث برای کاهش پیامدهای آنها و مدیریت بحران اهمیت ویژه ای دارد. ...  بیشتر