دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392 
4. نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب

صفحه 39-50

سیدعلی بدری؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ علی عسگری؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد سلمانی