دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-137 
8. ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب

صفحه 99-111

ساره رودباری؛ محمد علی نکوئی؛ روح اله طاهرخانی