دوره و شماره: دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-72 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل

صفحه 5-23

مصطفی رامندی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ عباس طلوعی اشلقی


2. مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

صفحه 25-33

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی


4. تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند

صفحه 49-59

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی