دوره و شماره: دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-72