دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
3. مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

صفحه 23-33

علی اکبر تقوایی؛ سکینه معروفی؛ معصومه رشتبری