دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-117 

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی و حل مسئله‏ ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب‏ دیده از بحران

صفحه 5-22

حسین جمالی؛ مهدی بشیری؛ رضا توکلی مقدم