دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-76