نویسنده = امیری، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-98

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان