نمایه نویسندگان

آ

 • آل محمد، مریم شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]

ا

 • ابراهیم نژاد، سعدالله مدل‌سازی‌ ریاضی استوار برای مسئله ‌مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی چندهدفه در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 99-115]
 • احمدیوسفی، رویا بررسی اجرای برنامه‌های مدیریت بحران خشک‌سالی در استان کرمان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-166]
 • امین بیدختی، علی اکبر عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-125]
 • امینی ورکی، سعید توسعه فضاهای زیرزمینی در تاب‌آوری شهرها با تأکید بر تأسیسات و زیرساخت‌های شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • اهوازی، محمد مهدی نقد و اصلاح طرح به‌کارگیری سازندگان دارای صلاحیت در ساخت ساختمان‌های شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • ایزدی، محبوبه مکان‌یابی مراکز توزیع و مسیریابی حمل‌ونقل در شرایط بحران با استفاده از برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-140]

ب

 • بختیاری، حسین شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی: رویکردی تحلیل عاملی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • برآبادی، علی شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]
 • بهرامی دوست، پیمان بررسی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌‌ ایمن ساختمان در هنگام حادثه (مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]
 • بهمنی، اکبر تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-81]

پ

 • پژوه، فرشاد شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش ابرسنگین بهاره استان گلستان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 5-20]
 • پژوهان، ایوب تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]

ت

 • ترابی، سید علی شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی: رویکردی تحلیل عاملی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • توکلی مقدم، رضا مدل سازی ریاضی برای مسئله مکا نیابی-مسیریابی دو سطحی در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختلال [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 31-46]
 • توکلی مقدم، رضا مدل‌سازی‌ ریاضی استوار برای مسئله ‌مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی چندهدفه در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 99-115]

ج

 • جربان، محمدعلی توسعه فضاهای زیرزمینی در تاب‌آوری شهرها با تأکید بر تأسیسات و زیرساخت‌های شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • جمال آبادی، جواد شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]

چ

 • چاره جو، فرزین سنجش و پهنه بندی میزان تاب آوری کالبدی محات شهری در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه منطقه ١٢ تهران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 83-99]
 • چوبچیان، شهلا بررسی اجرای برنامه‌های مدیریت بحران خشک‌سالی در استان کرمان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-166]
 • چیذری، محمد بررسی اجرای برنامه‌های مدیریت بحران خشک‌سالی در استان کرمان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-166]

ح

 • حاجیان، نرگس نقش تنوع منابع درآمدی بر آسیب‌پذیری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشک‌سالی مطالعه موردی: شهرستان چناران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 141-155]
 • حیدری، احمد بررسی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌‌ ایمن ساختمان در هنگام حادثه (مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]

خ

 • خاکی، علی بررسی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌‌ ایمن ساختمان در هنگام حادثه (مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]

د

 • داراب خانی، رسول پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]
 • دانایی، ابوالفضل عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-125]

ر

 • رجایی، سید عباس پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]
 • رشوند، پوریا نقد و اصلاح طرح به‌کارگیری سازندگان دارای صلاحیت در ساخت ساختمان‌های شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]
 • رضایی، بیژن تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • رضایی، مجتبی مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در سامانه فرماندهی حوادث مدارس مطالعه موردی مدارس شهرستان شهریار [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 101-112]

ز

 • زیاری، کرامت اله پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]

ژ

 • ژاله، مسعود سنجش و پهنه بندی میزان تاب آوری کالبدی محات شهری در برابر زلزله نمونه مورد مطالعه منطقه ١٢ تهران [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 83-99]

س

 • سجادی، سید مجتبی ارائه مدل ریاضی به‌منظور طراحی شبکه سلسله مراتبی تسهیلات اضطراری موقت در شرایط بحران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 85-97]
 • سموئی، پروانه برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به بیمارستان‌های سیار در شرایط بحران با اولویت‌بندی مناطق [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-56]
 • سموئی، پروانه مکان‌یابی مراکز توزیع و مسیریابی حمل‌ونقل در شرایط بحران با استفاده از برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-140]

ش

 • شفقت، ابوطالب تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-81]
 • شکیبامنش، امیر توسعه فضاهای زیرزمینی در تاب‌آوری شهرها با تأکید بر تأسیسات و زیرساخت‌های شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 31-46]
 • شمس کیا، ناصر مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در سامانه فرماندهی حوادث مدارس مطالعه موردی مدارس شهرستان شهریار [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 101-112]

ص

 • صالحی نودز، اسما ظرفیت‌سازی جوامع محلی در مدیریت بحران اجتماع‌محور: بررسی نقش عوامل فرهنگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-69]
 • صفری، فرحناز شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]

ع

 • عالم تبریز، اکبر ارائه مدل ریاضی به‌منظور طراحی شبکه سلسله مراتبی تسهیلات اضطراری موقت در شرایط بحران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 85-97]
 • عسگری، علی تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • عشقی، علی اکبر مدل‌سازی‌ ریاضی استوار برای مسئله ‌مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی چندهدفه در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 99-115]

ف

 • فاضلی کبریا، حامد تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-81]
 • فتاحی، علی عنوان: ارائه الگوی مدیریت رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی (مورد مطالعه: تلویزیون) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-125]
 • فرحبخش، امین برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به بیمارستان‌های سیار در شرایط بحران با اولویت‌بندی مناطق [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-56]
 • فرخ زاد، رضا نقد و اصلاح طرح به‌کارگیری سازندگان دارای صلاحیت در ساخت ساختمان‌های شهری با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 19-30]

ق

 • قاسمی، مریم نقش تنوع منابع درآمدی بر آسیب‌پذیری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشک‌سالی مطالعه موردی: شهرستان چناران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 141-155]
 • قضاوتی، وحیدرضا مدل‌سازی‌ ریاضی استوار برای مسئله ‌مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی چندهدفه در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 99-115]
 • قنبری نسب، علی مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-83]

ک

 • کریمی، مینو تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-81]
 • کوهی، صنم شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش ابرسنگین بهاره استان گلستان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 5-20]
 • کیخا، عالمه ظرفیت‌سازی جوامع محلی در مدیریت بحران اجتماع‌محور: بررسی نقش عوامل فرهنگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-69]

ل

 • لطفی، صدیقه ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1( [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]

م

 • مدیری، مهدی مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-83]
 • مشهدی، مرضیه مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-83]
 • مشهدی، ندا مدل سازی ریاضی برای مسئله مکا نیابی-مسیریابی دو سطحی در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختلال [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 31-46]
 • موسوی، سوگل ارائه مدل ریاضی به‌منظور طراحی شبکه سلسله مراتبی تسهیلات اضطراری موقت در شرایط بحران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 85-97]

ن

 • نادری، نادر تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسب‌وکارهای پس از بحران مطالعه‌ موردی کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 127-139]
 • نجفی، سید اسماعیل ارائه مدل ریاضی به‌منظور طراحی شبکه سلسله مراتبی تسهیلات اضطراری موقت در شرایط بحران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 85-97]
 • نظر پور، محمدتقی بررسی پیکربندی فضاهای کارا با رویکرد تخلیه‌‌ ایمن ساختمان در هنگام حادثه (مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]
 • نیک پور، عامر ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1( [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]

ه

 • هادوی، سیدعلی شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی: رویکردی تحلیل عاملی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • هاشمی فسایی، ابراهیم مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-83]

ی

 • یاراحمدی، منصوره ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1( [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • یاری، میعاد مدل‌سازی هم‌جواری کاربری‌های پرخطر بر اساس ارزیابی شاخص تهدید (مطالعه موردی: پمپ‌بنزین‌های ناحیه 3 منطقه 7 شهر تهران) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-83]
 • یعقوبی، نورمحمد ظرفیت‌سازی جوامع محلی در مدیریت بحران اجتماع‌محور: بررسی نقش عوامل فرهنگی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 57-69]