ارائه ی یک مدل غیرخطی دو هدفه ی لجستیک بشردوستانه تحت شرایط عدم قطعیت برای بحران زلزله در منطقه ی ۱ شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سالانه بلایای طبیعی، در سراسر جهان، خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را به انسا نها وارد می کنند. بلایای طبیعی و پیامدهای آن ها موجب ضرورت توجه به فعالیت های امدادرسانی شده است، از این رو، این مطالعه با تمرکز بر لجستیک بشردوستانه، به ارائه ی یک مدل غیرخطی دوهدفه پرداخته است. شبکه ی لجستیک پیشنهادی از تأمین کنندگان، بیمارستان ها، مراکز توزیع امدادی و مناطق آسیب دیده تشکیل شده است و اهداف مدل شامل کاهش هزینه ی کل و افزایش سطح رضایت است. عدم قطعیت در مدل از طریق بهینه سازی استوار بررسی و پس از خط یسازی قسمت های غیرخطی، مدل چند هدفه با استفاده از روش معیار جامع حل شده است. برای نمایش کارایی مدل پیشنهادی از داده های یک مثال واقعی زلزله در منطقه ی ۱ شهر تهران استفاده شد و سه سناریو با نام های گسل ری، گسل شمال و گسل مشا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد در سناریوی شمال هزینه ی بیشتری به سیستم تحمیل می شود، به این دلیل که این گسل در فاصله ی نزدی کتری از منطقه ی مورد مطالعه واقع شده و خسارات بیشتری را موجب می شود و وقتی که تعداد مراکز امدادی افزایش می یابد، به علت داشتن سیستم توزیع مناسب، هزینه ی کل کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


1. IFRC. (2009). What is a Disaster? Available at: www. ifrc.org/what/disasters/about/index.asp.
2. محمدی، احمد؛ یعقوبی، سعید؛ نهفتی کهنه، جمال ) 1393 (. ارائه ی یک مدل ریاضی دو هدفه لجستیک امداد با نقاط انتقال و تسهیلات پشتیبان. مجل هی علمی و پژوهشی تحقیق در
عملیات و کاربردهای آن، دوره ی یازدهم ) 4(، 119 – 138 . 3. Ben-Tal, A., Chung, B.D., Mandala, S.R., &Yao, T. (2011). Robust Optimization for Emergency Logistics Planning: Risk Mitigation in Humanitarian Relief Supply Chains. Transp. Res. Part B, 45, 1177– 1189.
4. Thomas, A., & Kopczak, L. (2005). From logistics to supply chain management. The path forward in the humanitarian sector. Fritz Institute, available at: www. fritzinstitute.org 
5. Kova´cs, G., & Spens, K.M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. International journal of physical distribution & logistics management, 37(2), 99-114
6. Trunick, P.A. (2005b). Special report: delivering relief to tsunami victims. Logistics Today, 46(2), 1-3.
7. Murray, S. (2005). How to deliver on the promises: supply chain logistics: humanitarian agencies are learning lessons from business in bringing essential supplies to regions hit by the Tsunami. Financial Times, January 7, p. 9.
۸. روزنامه دنیای اقتصاد ) ۱۳۹۵(. تهران، ایران، شماره ۳۸۶۴.
9. Jia, H., Ordonez, F., Dessouky, M. (2007). Solution approaches for facility location of medical supplies for large-scale emergencies. Comput Ind Eng, 52(2), 257–276
10. Tzeng, G-H., Cheng, H-J., & Huang, T D. (2007). Multi-objective optimal planning for designing relief delivery systems. Transportation Research Part E, 43,673–686.
11. Lin, Y-H., Batta, R., Rogerson, P.A., Blatt, A., & Flanigan, M. (2011). A logistics model for emergency supply of critical items in the aftermath of a disaster. Socio-Economic Planning Sciences, .45, 132-145.
12. Afshar, A., & Haghani, A. (2012). Modeling integrated supply chain logistics in real-time large-scale disaster relief operations. Socio-Economic Planning Sciences journal, 46, 327-338.
13. Wang, H., Du, L., & Ma, Sh. (2014). Multi-objective open location-routing model with split delivery for optimized relief distribution in post-earthquake. (2014). Transportation Research Part E journal, 69, 160-179.
14. Garrido, R.A., Lamasb, P., & Pino F.J. (2015). A stochastic programming approach for floods emergency logistics. Transportation Research Part E journal, 75, 18-31.
15. Sheu, J-B. (2007). An emergency logistics distribution approach for quick response to urgent relief demand in disasters. Transportation Research Part E, 43, 687–709.
16. Sheu J-B. (2010). Dynamic relief-demand management for emergency logistics operations under largescale disasters. Transportation Research Part E, .46, 1–17.
17. Ruan, J., Shi, P., Lim, C-C., & Wang X. (2015). Relief supplies allocation and optimization by interval and fuzzy number approaches. Information Sciences.
18. Chang, M-Sh., Tseng, Y-L., & Chen, J-W. (2007). A scenario planning approach for the flood emergency logistics preparation problem under uncertainty. Transportation Research Part E, 43, 737–754.
19. Beraldi, P., & Bruni, M.E. (2009). A probabilistic model applied to emergency service vehicle location. European Journal of Operational Research, 196, 323–331.
20. Mete, H.O., & Zabinsky, Z.B. (2010). Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management. Int. J. Production Economics, 126, 2010, 76–84.
21. Salmero´, J., & Apte A. (2010). Stochastic Optimization for Natural Disaster Asset Prepositioning. Production and Operations Management Society, 19(5), 561–574.
22. Rawls, C G., & Turnquist, M A. (2010). Pre-positioning of emergency supplies for disaster response. Transportation Research Part B, 44, 521–534
23. Chakravarty A.K. (2014). Humanitarian relief chain: Rapid response under uncertainty. Int. J. Production Economics, 151, 146–157.
24. Ahmadi, M., Seifi, A., & Tootooni, B. (2015). A humanitarian logistics model for disaster relief operation considering network failure and standard relief time: A case study on San Francisco district. Transportation Research Part E, 75, 145–163.
25. Alem, D., Clark, A., & Moreno, A. (2016). Stochastic Network Models for Logistics Planning in Disaster Relief. European Journal of Operational Research.
26. Zokaee, Sh., Bozorgi-Amiri, A., & Sadjadi S.J. (2016). A Robust Optimization Model for Humanitarian Relief Chain Design under Uncertainty. Applied Mathematical Modelling.
27. Rezaei-Malek, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Zahiri, B., & Bozorgi-Amiri, A. (2016). An interactive approach for designing a robust disaster relief logistics network with perishable commodities. Computers & Industrial Engineering.
28. Mulvey, M.J., Vanderbei, R.J., & Zenios, S.A. (1995). Robust optimization of large scale systems. Operation Research, 43(2), 264-281.
29. Yu Ch-S., & Li H-L. (2000). A robust optimization model for stochastic logistic problems. International Journal of production economics, 64, 385-397.
30. Banerjee, S., & Roy, T.K. (2001). Linear equation and systems in fuzzy environment. Journal of mathematics and computer Science, 15, 23–31.
31. Rao, S., & Rao, S. (2009). Engineering optimization: theory and practice. John Wiley & Sons.
32. Pelling, M., Maskrey, A., Ruiz, P., Hall, L. (2004). Reducing disaster risk: a challenge for development. A 49 ارائه ی یک مدل غیرخطی دو هدفه ی لجستیک بشردوستانه تحت شرایط عدم قطعیت برای بحران زلزله در منطقه ی ۱ شهر تهران دوفصلنامه علمی و پژوهشی شماره چهاردهم پاییز و زمستان 1397 Global Report, United Nations Development Programme, 52–53.
۳۳. آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا(، ) ۱۳۸۰(. پروژه ی ریزپهنه بندی تهران بزرگ.
۳4 . امینی، جمال؛ کرمی، جلال؛ عل یمحمدی سراب، عباس؛ صفر راد، طاهر ) ۱۳۹۰(. ارزیابی مدل رادیوس در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط GIS . مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره ی یازدهم، ۴۰- ۲۳.