دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شهرستان گرگان- کوی علیمحمدی - کوچه یکم - مجتمع بهنود - واحد 301

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کلمنسون، آمریکا

چکیده

برنامه‌ریزان مدیریت بحران برای مناطق مستعدد وقوع سوانح طبیعی به دنبال تصمیم گیریهایی قبل و پس از وقوع خطر به منظور کاهش عواقب ناشی از وقوع آن و نیز هر چه سریعتر بازگرداندن شهر به حالت قبل از وقوع حادثه میباشند. شبکه حمل و نقل درون شهری به عنوان یکی از آسیب پذیرترین شریانهای حیاتی، نقش راهبردی‌ در قابلیت برگشت پذیری شهر دارا میباشد.

در این پژوهش مدلی تحت GIS توسعه داده شده که با کمک آن میتوان عملکرد شبکه حمل و نقل درون شهری را با کمک الگوریتم بیزی مورد بررسی قرار داد. این مدل خسارات ناشی از وقوع رویداد لرزهای شامل خرابی ساختمانها و پلهای مجاور در هر مسیر که منجر به انسداد آن مسیر می شود و احتمال انسداد مسیرها را تعیین می کند. مدل ارایه شده از روش احتمالاتی برای تعیین خسارات لرزه ای وارد بر اجزای مختلف شبکه حمل و نقل شهری استفاده می کند. در این روش منابع مختلف عدم قطعیتهای موجود در توزیع مکانی و زمانی وقوع زلزله ها و همچنین خسارات وارده به شبکه حمل و نقل توام با فاکتورهای مختلف کنترل خسارت لرزه ای شبکه حمل و نقل، در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که استراتژی تصمیم گیری می‌تواند مسیر مطلوب را به طور قابل توجهی تغییر دهد علاوه بر این، برنامه ریزی مسیر پس از زلزله تابعی از نه تنها طول مسیر بلکه احتمال انسداد جاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating the Probability of Closure in the Intra-Urban Transport Network After the Earthquake Using Bayesian Algorithm, A Case Study of Babylon

نویسندگان [English]

  • Meisam Mogheisi 1
  • HamidReza Tavakoli 2
  • Elnaz Peyghaleh 3

1 Babol university, PHD student, Earthquake , engineering, Babol , Iran

2 Earthquake Engineering, Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran

3 Department of Civil Engineering, Clemson University, US.

چکیده [English]

Crisis management planners for natural disaster areas are looking for pre-and post-risk decisions to reduce the consequences of the occurrence of the incident and to return the city as soon as possible before the event. Intra-city transport network, as one of the most vulnerable vital arteries, has a strategic role in reversibility of the city. In this way, effective tools are needed to identify this role in the event of natural disasters.

In this research, a model has been developed under the GIS, which can be used to investigate the performance of the inter-urban transport network (along with its key components including road, building, and bridge) with Bayesian algorithm. This model of damage caused by a seismic event involves the collapse of buildings and bridges adjacent to each path that leads to closure of that path and determines the probability of obstruction of the paths. The proposed model uses the probabilistic method to determine seismic damage on various components of the urban transportation network. In this method, various sources of uncertainties in the spatial and temporal distribution of earthquakes occurrences as well as the losses incurred to the transportation network combined with various factors of seismic damage control of the transportation network are considered. The results show that the decision-making strategy can significantly change the desired pathway. Moreover, post-earth path planning is a function of not only the length of the route but the possibility of road obstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Transport Network
  • Route Closure
  • Bayesian Algorithm